Árubeszerzések - 110575-2018

13/03/2018    S50    - - Árubeszerzések - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Szeszes italok

2018/S 050-110575

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
AK15459
Könyves Kálmán körút 54-60.
Budapest
1087
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Fanni Erzsébet
Telefon: +36 303429122
E-mail: varga.fanni.erzsebet@mav-start.hu
Fax: +36 15111982
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mav-start.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Adásvételi keretszerződés - Különféle alkoholos és nem alkoholos italok beszerzése

II.1.2)Fő CPV-kód
15911000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Adásvételi keretszerződés - Különféle alkoholos és nem alkoholos italok beszerzése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
15980000
15982000
15910000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Utasellátó Központ italraktár - 1087 Budapest, Kerepesi út 2-6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Adásvételi keretszerződés - különféle alkoholos és alkoholmentes italok beszerzése.

(szeszes italok, üdítők, ásványvizek a dokumentációban rögzítettek szerint).

A keretszerződés összege: nettó 190 000 000,- HUF.

Lehívási kötelezettség a keretszerződés nettó összegének a 75 %-a.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 03/03/2016
Befejezés: 03/03/2018
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 057-095968

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi keretszerződés - különféle alkoholos és alkoholmentes italok beszerzése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
03/03/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Central-Drinks Kft.
Depo 062/59.
Törökbálint
2045
Magyarország
Telefon: +36 23511900
E-mail: papp.iren@centraldrinks.hu
Fax: +36 23511901
NUTS-kód: HU12
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 190 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A közbeszerzés a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény XII. fejezet 83. § alapján nyílt eljárásként került lefolytatásra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/03/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
15911000
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
15980000
15982000
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Utasellátó Központ italraktár - 1087 Budapest, Kerepesi út 2-6.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés - különféle alkoholos és alkoholmentes italok beszerzése.

(szeszes italok, üdítők, ásványvizek a dokumentációban rögzítettek szerint).

A keretszerződés összege: nettó 190 000 000,- HUF.

Lehívási kötelezettség a keretszerződés nettó összegének a 75 %-a.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 03/03/2016
Befejezés: 03/03/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 190 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Central-Drinks Kft.
DEPO 062/59
Törökbálint
2045
Magyarország
Telefon: +36 23511900
E-mail: papp.iren@centraldrinks.hu
Fax: +36 23511901
NUTS-kód: HU12
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi törvény 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakkal összhangban a Szerződés 12.1. pontjában rögzítettekre is figyelemmel a Szerződést a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2.3. pontjának megszövegezése az alábbi megszövegezésre módosul:

„2.3. A Szerződés időbeli hatálya:

A Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba és a Teljes Keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2018. december 31. napjáig hatályos, azzal, hogy a 2018. december 31. napjáig leadott Eseti Megrendelés(ek)ben megrendelt Termékek leszállítása az előzőek szerinti, 2018. december 31-i véghatáridő lejártát követően is teljesítendő a Szállító részéről.”.

2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosításhoz csatolt, módosított tartalmú 1. számú melléklet lép, mely a jelen szerződésmódosítás hatálybalépése napját követően leadott Eseti Megrendelések vonatkozásában alkalmazandó.

3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb, jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4. A jelen szerződésmódosítás a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba.

5. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Szerződés rendelkezései az irányadók.

6. A jelen szerződésmódosítás 4, azaz négy, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből a Feleket 2-2 (kettő-kettő) példány illet meg.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A közbeszerzési eljárás tervezése során Ajánlatkérő a beszerzési igényét az előző évek fogyásának átlagát figyelembe véve mérte fel, a rögzített igényekkel korrigálva, ezen adatok alapján határozta meg a közbeszerzés mennyiségét és becsült értékét. A megszűnt járatok hatása alapján a tényleges felhasználás mennyisége jelentősen eltért a becsült igénytől. A felhasználás csökkentését a járatszám-csökkenés miatt az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre (Kbt. 141. § (4) bek. ca) pont).

A szerződés módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét (Kbt. 141. § (4) bek. cb) pont). A módosított szerződés keretösszege változatlan, az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50. §-át (Kbt. 141. § (4) bek. cc) pont).

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 190 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 190 000 000.00 HUF