Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 110646-2021

05/03/2021    S45

Hrvatska-Zagreb: Vreće i vrećice za otpad iz polietilena

2021/S 045-110646

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Bračun
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 915391994
Telefaks: +385 915391810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: http://www.fzoeu.hr/hr/javna_nabava/postupci_u_tijeku/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0008827
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

LDPE vreće za PET, Al-Fe i stakleni ambalažni otpad

Referentni broj: E-VV-2/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
19640000 Vreće i vrećice za otpad iz polietilena
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava i isporuka LDPE vreća s logom Fonda za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 13 926 160.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

1.1 LDPE vreća s logom Fonda - PET (tip 1) 1.2 LDPE vreća s logom Fonda - PET (tip 2) 1.3 LDPE vreća s logom Fonda - PET (tip 3)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
19640000 Vreće i vrećice za otpad iz polietilena
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Skladište distributera s kojim Fond ima sklopljen ugovor. Skladište se nalazi na području grada Zagreba/Zagrebačke županije (FCO skladište distributera). O točnoj lokaciji skladišta isporučitelj će...

II.2.4)Opis nabave:

Nabava LDPE vreća s logom Fonda - PET (tip 1., tip 2 i tip 3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij (K2) - Izračun utjecaja kriteriju Rok plaćanja / Ponder: 0,10
Cijena - Ponder: 0,90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 981 400.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Nema ih.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

2.1 LDPE vreća s logom Fonda - Al/Fe (tip 1) 2.2 LDPE vreća s logom Fonda - Al/Fe (tip 2) 2.3 LDPE vreća s logom Fonda - Al/Fe (tip 3)

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
19640000 Vreće i vrećice za otpad iz polietilena
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Skladište distributera s kojim Fond ima sklopljen ugovor. Skladište se nalazi na području grada Zagreba/Zagrebačke županije (FCO skladište distributera). O točnoj lokaciji skladišta isporučitelj će...

II.2.4)Opis nabave:

Nabava LDPE vreća s logom Fonda - Al/Fe (tip 1, tip 2 i tip 3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij (K2) - Izračun utjecaja kriteriju Rok plaćanja / Ponder: 0,10
Cijena - Ponder: 0,90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 464 760.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Nema ih.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

3.1 LDPE vreća s logom Fonda Staklo 40

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
19640000 Vreće i vrećice za otpad iz polietilena
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Skladište distributera s kojim Fond ima sklopljen ugovor. Skladište se nalazi na području grada Zagreba/Zagrebačke županije (FCO skladište distributera). O točnoj lokaciji skladišta isporučitelj će...

II.2.4)Opis nabave:

Nabava LDPE vreća s logom Fonda Staklo 40.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij (K2) - Izračun utjecaja kriteriju Rok plaćanja / Ponder: 0,10
Cijena - Ponder: 0,90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 480 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Nema ih.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

3.2.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac: (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1.) za sve gospodarske subjekte iz ponude.

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta niti na podugovaratelja.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim dokazuje uvjete sposobnosti iz ove točke:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

Napomena: Dostavljene potvrde, dokumenti, izjave i druga dokazna sredstva kojima gospodarski subjekt dokazuje nepostojanje osnova za isključenje te ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta dostavljeni za jednu grupu vrijede i za ostale grupe predmeta nabave za koje je ponuditelj dostavio ponudu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 07/04/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/04/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Sjedište naručitelja: Radnička cesta 80.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Sukladno točki 7. Dokumentacije o nabavi..

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/03/2021