Varor - 110685-2021

05/03/2021    S45

Polen-Warszawa: Hjärtklaffar

2021/S 045-110685

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Wojskowy Instytut Medyczny
Postadress: ul. Szaserów 128
Ort: Warszawa 44
Nuts-kod: PL911 Miasto Warszawa
Postnummer: 04-141
Land: Polen
Kontaktperson: Elzbieta Buźniak
E-post: ebuzniak@wim.mil.pl
Internetadress(er):
Allmän adress: www.wim.mil.pl
Upphandlarprofil: www.bip.wim.mil.pl
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych.

Referensnummer: P/273/2020/SZ/WIM -121/ZP/20
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33182220 Hjärtklaffar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 821 803.60 PLN
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Zastawki serca

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33182220 Hjärtklaffar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PL911 Miasto Warszawa
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Przezcewnikowa zastawka serca z dodatkowym zewnętrznym uszczelnieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Termin dostawy / Viktning: 5
Pris - Viktning: 95
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 110 000,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Piły do systemu piezoelektrycznego

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141000 Engångsartiklar för icke-kemiskt medicinskt bruk och hematologiska förbrukningsartiklar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PL911 Miasto Warszawa
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Piły do systemu piezoelektrycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Termin dostawy / Viktning: 5
Pris - Viktning: 95
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7 300,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Wężyki chłodzenia

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33130000 Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PL911 Miasto Warszawa
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Wężyki chłodzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Termin dostawy / Viktning: 5
Pris - Viktning: 95
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 300,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Zestaw końcówek do podniesienia zatoki metodą otwartą

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33130000 Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PL911 Miasto Warszawa
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Zestaw końcówek do podniesienia zatoki metodą otwartą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Termin dostawy / Viktning: 5
Pris - Viktning: 95
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 110,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 234-577062
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Zastawki serca

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/02/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.
Postadress: Al. Jerozolimskie 100
Ort: Warszawa
Nuts-kod: PL911 Miasto Warszawa
Postnummer: 00-807
Land: Polen
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 616 000.00 PLN
Kontraktets/delens totala värde: 5 520 000.00 PLN
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Piły do systemu piezoelektrycznego

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/02/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.
Postadress: ul. Iłżecka 24
Ort: Warszawa,
Nuts-kod: PL911 Miasto Warszawa
Postnummer: 02-135
Land: Polen
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 366 000.00 PLN
Kontraktets/delens totala värde: 301 803.60 PLN
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Wężyki chłodzenia

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Zestaw końcówek do podniesienia zatoki metodą otwartą

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy.

2. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca złoży wraz z ofertą (przy użyciu platformy zakupowej)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ) – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. JEDZ należy przygotować zgodnie z zapisami rozdz. 12 pkt 19 SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) brak podstaw wykluczenia,

2) że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z Rozdz. 6 pkt 2 SIWZ.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 2.1 ppkt 1 rozdz. 6 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 2.1 ppkt 2, 5, 6 rozdz. 6 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

A) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i pkt 3 ppkt 2 lit. b rozdz. 6 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a rozdz. 6 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 rozdz. 6 SIWZ,

Zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 rozdz. 6 SIWZ stosuje się.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1 ppkt 1 rozdz. 6SIWZ,składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 SIWZ rozdz. 6, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 zdanie pierwsze rozdz.6SIWZ stosuje się.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadress: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postnummer: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Internetadress: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadress: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postnummer: 02-676
Land: Polen
Internetadress: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych odpowiednio w art.182 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadress: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postnummer: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Internetadress: http://uzp.gov.pl
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/03/2021