Supplies - 110689-2023

Submission deadline has been amended by:  196680-2023
22/02/2023    S38

Bulgaria-Sofia: Police uniforms

2023/S 038-110689

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo na vatreshnite raboti
National registration number: 000695235
Postal address: ul. "6-ti septemvri"No.29
Town: Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
Contact person: Ruzha Hristova Hristova
E-mail: RHrHristova@mvr.bg
Telephone: +359 29823099
Internet address(es):
Main address: http://www.mvr.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/21116
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/261495
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/261495
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Закупуване и доставка на светлоотразителни жилетки за нуждите на служителите от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма"

II.1.2)Main CPV code
35811200 Police uniforms
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Закупуване и доставка на 500 бр. светлоотразителни жилетки за нуждите на служителите от  Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ .

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 35 416.67 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш” № 1, централни вещеви складове на МВР

II.2.4)Description of the procurement:

Закупуване и доставка на 500 бр. светлоотразителни жилетки за нуждите на служителите от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ финансирана със средства от Фонда за безопасност на движението. Изпълнението на договора е чрез еднократна доставка след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 35 416.67 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

не се изисква

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

не се изисква

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Като предмет и обем, сходни с предмета на поръчката се разбират доставка и/или производство на текстилни изделия , в обем минимум 500 броя изделия. Съответствието с изискването се доказва със списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 "или еквивалентно/и" с обхват на дейност идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Информацията за съответствието с изискването участникът посочва в Част IV:, раздел Г: „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качество“ от ЕЕДОП.

Съответствието с изискването се доказва с валиден сертификатът за управление на качеството EN ISO 9001:2015 "или еквивалентно/и", издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5a, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Доказателствата за съответствието с критериите за подбор се представят преди подписване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участниците да са изпълнили минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Като предмет и обем, сходни с предмета на поръчката се разбират доставка и/или производство на текстилни изделия, в обем минимум 500 броя изделия.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 "или еквивалентно/и" с обхват на дейност идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/03/2023
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/03/2023
Local time: 14:00
Place:

В "Централизираната електронна платформа"(ЦАИС ЕОП), а мострите на участниците (част от офертата ) се отварят след декриптиране на офертите, на публично заседание на комисията в сградата на ДУССД – МВР на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 124, съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.

Information about authorised persons and opening procedure:

На публично заседание на комисията, по отваряне на мострите, могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощни (оригинал или копие,заверено „вярно с оригинала“) от участника, даващо им възможност да го представляват.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка е 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. Ако изпълнителят е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е 2% (две на сто) от стойността му без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от изпълнителя преди сключване на договора под формата на парична сума или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението му чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор.

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, който:

- е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и която не отговаря на условията за представяне, вкл. за форма, начин и срок, както и за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, и чл. 107 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 и §2, ал. 1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, допуснал аритметична грешка (неточност) в ценовото си предложение, което води до промяна на ценовото предложение , участник, чието ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка без ДДС, надвишава прогнозната стойност, посочена в обявлението за обществената поръчка, както и в случаите по чл. 35а, ал. 3, изр. трето от ППЗОП.

4. Всички образци, прикачени към документацията за обществена поръчка са задължителни за участниците, като възложителя ще отстранява от участие в процедурата участник, който промени или не попълни образците в съответствие с указанията на възложителя. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън "Ценовото предложение" елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея или показатели с парично изражение. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, в случай, че предложените гаранционни срокове са по-кратки от минимално изискуемите от Възложителя.

5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка - правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

6. Участниците в процедурата подават документи чрез платформата съобразно правилата за нейното използване и при спазване на изискванията, поставени от възложителя съгласно чл. 47, ал. 1 от ППЗОП.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/02/2023