Lieferungen - 110858-2022

02/03/2022    S43

Rumänien-București: Datenübertragungsanlagen

2022/S 043-110858

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Nationale Identifikationsnummer: 16335444
Postanschrift: Strada: Libertăţii, nr. 15
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040129
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Tiberia Rus
E-Mail: ServiciulAchizitii@mmediu.ro
Telefon: +40 213163704
Fax: +40 213163704
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mmediu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100137841
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

”Echipamente colectare date PPCA MM” pentru proiectul "Sistem de monitorizare a fluxurilor de deșeuri menajere și similare în scopul îmbunătățirii mecanismelor de gestionare a instrumentului economic <<Plătește Pentru Cât Arunci>>” – cod SIPOCA 593/MySMIS 128013

Referenznummer der Bekanntmachung: 1692730293
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32260000 Datenübertragungsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

”Echipamente colectare date PPCA MM” pentru proiectul "Sistem de monitorizare a fluxurilor de deșeuri menajere și similare în scopul îmbunătățirii mecanismelor de gestionare a instrumentului economic <<Plătește Pentru Cât Arunci>>” – cod SIPOCA 593/MySMIS 128013, conform solicitărilor din caietul de sarcini, după cum urmează:

A. TAG uri RFID: - 50.000 bucăți;

B. SISTEM IDENTIFICARE RFID (antenă de citire a datelor) instalat pe mecanismul de ridicare al fiecărei autogunoiere - 150 bucăți, format din:

1. Antenă de citire RFID montată pe compactor – 1 buc;

2. Modul de control (I/O Module) – 1 buc.;

3. Senzori prezență recipienți stânga, dreapta, centru – maxim 3 buc.;

4. Minicomputer cu rol de memorare, verificare și transmitere date, pentru transmiterea rezultatelor colectărilor și pentru transferul acestora în timp real către dispecerat – 1 buc;

5. Avertizoare optice și acustice – minim 3 buc;

6. Suporți metalici sudati pe compactor: 6 buc.

7. Conectică: cabluri, conectori, elemente necesare instalării și fixării componentelor – 1 set.

Număr de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18; Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de termneul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 645 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO România
Hauptort der Ausführung:

la sediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor din B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

”Echipamente colectare date PPCA MM” pentru proiectul "Sistem de monitorizare a fluxurilor de deșeuri menajere și similare în scopul îmbunătățirii mecanismelor de gestionare a instrumentului economic <<Plătește Pentru Cât Arunci>>” – cod SIPOCA 593/MySMIS 128013, conform solicitărilor din caietul de sarcini, după cum urmează:

A. TAG uri RFID: - 50.000 bucăți;

B. SISTEM IDENTIFICARE RFID (antenă de citire a datelor) instalat pe mecanismul de ridicare al fiecărei autogunoiere - 150 bucăți, format din:

1. Antenă de citire RFID montată pe compactor – 1 buc;

2. Modul de control (I/O Module) – 1 buc.;

3. Senzori prezență recipienți stânga, dreapta, centru – maxim 3 buc.;

4. Minicomputer cu rol de memorare, verificare și transmitere date, pentru transmiterea rezultatelor colectărilor și pentru transferul acestora în timp real către dispecerat – 1 buc;

5. Avertizoare optice și acustice – minim 3 buc;

6. Suporți metalici sudati pe compactor: 6 buc.

7. Conectică: cabluri, conectori, elemente necesare instalării și fixării componentelor – 1 set.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul "Sistem de monitorizare a fluxurilor de deșeuri menajere și similare în scopul îmbunătățirii mecanismelor de gestionare a instrumentului economic <<Plătește Pentru Cât Arunci>>” – cod SIPOCA 593/MySMIS 128013.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1:

Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164,165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

– se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Notă:

În cazul depunerii unei oferte comune, cerința trebuie îndeplinită de către toți membrii asocierii.

La solicitarea autorității contractante doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta următoarele documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE :

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conduceresau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celorce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

-documente prin care se demonstreaza faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- alte documente edificatoare, după caz.

Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora.

Cerința nr. 2:

Declarație pe propria răspundere privind inexistența conflictului de interese, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum și a celor implicate în elaborarea documentației de atribuire și derulare aprocedurii, completată în conformitate cu FORMULARUL nr.1.

Declarația se va prezenta odată cu DUAE, de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat).

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele: Barna TÁNCZOS – Ministru, Corvin NEDELCU – Secretar General, Teodor DULCEATĂ – Secretar General Adjunct, Győző-István BÁRCZI - Secretar General Adjunct, Cristian ALEXE – Director, Alina Constantin – Director Adjunct, Speranța-Georgeta IONESCU – Director, Mihaela CLAPAN – Director, Cosmin Dorin TEODORU - Director, Marius COJOACA - Sef Serviciu, Roxana Maria STĂNICĂ - Consilier, Maria-Ecaterina Gîldău - Consilier, Tiberia RUS – Consilier, Simona CAMBER – Consilier, Cristina Antoaneta STOICA, Consilier, Mircea STOIANESCU – Consilier.

Ofertantul nu are voie să aibă drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusive să nu se afle în relații comerciale, cu persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Dacă există incertitudini cu privire la situația personală a unui operator economic, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente.

În conformitate cu prevederile art. 173 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare, se solicit documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realizeze activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrate îndeplinirea cerinței:

- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerința nr. 1 Cerințe privind experiența similară:Ofertantul trebuie să facă dovada că a dus la bun sfârșit, în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei, menționat în anunțul de participare – furnizarea de produse similare cu cele care fac obiectul contractului, cu o valoare cumulată de minimum 1.645.000,00 lei fără TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte.În cazul unei asocieri, cerința privind nivelul minim al experienței similare se consideră îndeplinită la nivelul asocierii.Informaţii privind subcontractarea (dacă este cazul).Se solicita tuturor ofertanților, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte un contract de subcontractare (dacă este cazul).Informaţii privind asocierea (dacă este cazul), în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.Se solicita tuturor ofertanților, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte un Acord sau o scrisoare preliminară de asociere, daca este cazul. Notă: Asociatul/asociații nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire.În cazul participării unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), această cerință se va îndeplini de către fiecare asociat în parte pentru părțile din contract pe care acesta/aceștia le realizează.Informaţii privind susţinerea unui/unor terţ/terţi. Ofertantul va prezenta informații cu privire la existența unei susțineri de terță parte, în cazul în care ofertantul iși demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și sustinerea acordată de catre o altă persoană, atunci acesta are obligatia de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris și necondiționat, precizând fără echivoc cerința pentru care terțul întelege să acorde susținerea, precum și modalitatea concretă de acordare a susținerii, în condițiile legii.Odată cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținăor/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Atunci când ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinței de calificare legată de capacitatea tehnică și /sau profesională prin invocarea susținerii acordate de unul sau mai mulți terți, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce privește respectiva/ respectivele cerințe. Persoana ce asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 și 167 din Legea 98/2016. Dacă terțul/ terții nu îndeplinește/ îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă va solicita, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terțul/ terții susținător/ susținători.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La nivelul DUAE trebuie precizate: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau serviciile prestate pentru care ofertantul a fost responsabil, dacă este cazul. La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Confirmarea îndeplinirii cerinței de calificare referitoare la capacitatea tehnică se face prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul privat beneficiar. Informaţii privind subcontractarea (dacă este cazul).Se solicita tuturor ofertanților, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte un contract de subcontractare (dacă este cazul).Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:- Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate în Acordul de asociere și prin completarea DUAE. Membrii asocierii vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/04/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/06/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/04/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Potrivit prevederilor legale în vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire și implicit și cu privire la clauzele contractuale obligatorii (ce sunt parte a documentației de atribuire).

Referitor la clauzele contractuale, ofertantul are dreptul de a formula amendamente prin solicitarea de clarificări. În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. b) din HG nr. 395/2016, oferta va fi declarată neconformă dacă conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea/entitatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea la clauzele respective. Dacă un operator economic consideră că anumite clauze îi sunt în defavoare, va solicita autorității/entității contractante clarificări, inclusiv modificarea lor, astfel încât dacă aceste clause vor fi amendate/modificate ele să fie aduse la cunoștiința tuturor operatorilor economici interesați, înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Ofertantul va prezenta o Declarație de acceptare a condițiilor contractuale, asumată prin semnătură.

Nota 1: Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținator din care rezultă modul efectiv în care se materializează susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Nota 2: “În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică”

Nota 3: În cazul în care ofertanții întâmpină dificultăți de natură tehnică în ceea ce privește transmiterea ofertei în SEAP (documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, documentele propunerii tehnice și ale propunerii financiare, cât și prețul ofertei în spațiul din SEAP dedicat), rugăm ca aceștia să contacteze operatorul serviciului SEAP.

Nota 4: Procedura se va desfășura integral prin mijloace electronice, trasabilitatea acțiunilor aferente atribuirii contractelor de achiziție publică este asigurată implicit de SEAP, astfel toate solicitările de clarificări, totodată și solicitările de clarificări privind documentația de atribuire se vor solicita în SEAP, iar răspunsurile se vor transmite tot prin SEAP.

Clarificările și informațiile suplimentare pot fi solicitate cu cel puțin 18 zile înainte de termenul de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu cel puțin 10 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Nota 5: DUAE se va prezenta de către ofertant/ofertantul asociat/subcontractant/terț susținător.

Nota 6: În condițiile art. 20 alin. (7) din HG nr. 395/2016, în cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE şi cele prevăzute în fișa de date, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător.

Nota 7: Potențialii Ofertanți, rezidenți în Uniunea Europeană și în țările din Spațiul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmează să fie preze... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Achizitii
Postanschrift: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 040129
Land: Rumänien
E-Mail: tiberia.rus@mmediu.ro
Telefon: +40 214089604
Fax: +40 213163704
Internet-Adresse: www.mmediu.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/02/2022