Services - 110931-2017

24/03/2017    S59    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Prienai: Engineering design services

2017/S 059-110931

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Prienų rajono savivaldybės administracija
288742590
Laisvės a. 12
For the attention of: Linutė Mikušauskienė
LT-59126 Prienai
Lithuania
Telephone: +370 31961121
E-mail: l.mikusauskiene@prienai.lt
Fax: +370 31961199

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.prienai.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Kelių techninės priežiūros ir laboratorinės kontrolės, kelių projektavimo, kelių kadastrinių duomenų nustatymo paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Prienų rajono savivaldybė.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninės priežiūros ir laboratorinės kontrolės paslaugos (tyrimų ir bandymų), vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo paslaugos, vietinės reikšmės kelių ir gatvių kadastrinių duomenų nustatymo bei tikslinimo paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71354000, 71630000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Techninė priežiūra (preliminarus kiekis – 3 000 000 EUR be PVM statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų apimčiai); projektavimo paslaugos – preliminarus kiekis – 2 500 000 EUR be PVM statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų apimčiai); kadastrinių duomenų nustatymas bei tikslinimas preliminarus kiekis: matavimai- 60 ha, tikslinimas-10 ha); laboratorinė kontrolė (preliminarus kiekis: nustatyti pagrindo mišinių sluoksnio storį-30 vnt.; nustatyti pagrindo mišinių granuliometrinę sudėtį- 30 vnt.; Nustatyti statinį deformacijos modulį – 30 vnt.; paimti pavyzdžius (kernus) ir storio nustatymas – 60 vnt.;nustatyti asfaltbetonio mišinio bitumo kiekį ir granuliometrinę sudėtį-60 vnt.;ištirti asfaltbetonio fizines-mechanines savybes- 20 vnt.; nustatyti asfaltbetonio kernų tankį ir sutankinimo laipsnį – 20 vnt.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 2
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 24 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninės priežiūros ir, projektavimo, kadastrinių duomenų nustatymo bei tikslinimo paslaugos
1)Short description
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninės priežiūros ir, projektavimo, kadastrinių duomenų nustatymo bei tikslinimo paslaugos.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71354000, 71630000

3)Quantity or scope
Techninės priežiūros paslaugos (preliminarus kiekis – 3 000 000 EUR SMD apimčiai);
Projektavimo paslaugos (preliminarus kiekis – 2 500 000 EUR SMD apimčiai);
kadastriniai matavimai (preliminarus kiekis – 60 ha; matavimų tikslinimas – 10 ha.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Laboratorinės kontrolės paslaugos
1)Short description
Bandymai ir tyrimai.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71630000

3)Quantity or scope
Laboratorinė kontrolė (preliminarus kiekis:nustatyti pagrindo mišinių sluoksnio storį-30 vnt.;nustatyti pagrindo mišinių granuliometrinę sudėtį- 30 vnt.;Nustatyti statinį deformacijos modulį – 30 vnt.;paimti pavyzdžius (kernus) ir storio nustatymas – 60 vnt.;nustatyti asfaltbetonio mišinio bitumo kiekį ir granuliometrinę sudėtį-60 vnt.;ištirti asfaltbetonio fizines-mechanines savybes- 20 vnt.; nustatyti asfaltbetonio kernų tankį ir sutankinimo laipsnį – 20 vnt.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Sutarties įvykdymo užtikrinimas – 10 proc. nuo pasiūlymo vertės be PVM, banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Užsakovas už atliktus darbus sumoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą faktūrą, darbų pridavimo aktą ir pažymą) po Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų gavimo, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po atsiskaitymo dokumentų gavimo.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Netaikoma.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus
Reikalavimas taikomas abiems pirkimo dalims
Pateikiama: Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Reikalavimas taikomas abiems pirkimo dalims.
Pateikiama:1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas;
2) Tiekėjo deklaracija (šių pirkimo dokumentų 4 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 5 punktuose išvardytas veikas.
Reikalavimas taikomas abiems pirkimo dalims
Pateikiama:Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma fiziniams asmenims – apie jų teistumą (neteistumą), juridiniams asmenims – pažyma apie teismo priimtus sprendimus, teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Reikalavimas taikomas abiems pirkimo dalims
Pateikiama:1) Pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių įrodančių dokumentų, kad yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokomis. Perkančioji organizacija ,,Sodros“ informacinėje sistemoje tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
3) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra juridinis arba fizinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Reikalavimas taikomas abiems pirkimo dalims.
Pateikiama:Tiekėjas turi nurodyti, kas jame, kaip juridiniame asmenyje, turi absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi fizinis asmuo, turi būti pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
6. Tiekėjas turi turėti teisę Lietuvos Respublikoje atlikti tiesioginius žemės gelmių geologinius tyrimus: inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą, mechaninio tyrimo ir kitos paskirties gręžinių gręžimą ir likvidavimą.
Reikalavimas taikomas I pirkimo daliai
Pateikiama:Tiekėjas (juridinis, fizinis asmuo ar šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį) pateikia Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą tirti žemės gelmes.
Leidimas turi būti išduotas nurodytiems žemės gelmių geologinio tyrimo darbams. Užsienio šalyje registruotas tiekėjas taip pat pateikia Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą tirti žemės gelmes.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas vadovaujančių ir už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas (nurodant jų vardus, pavardes, pareigas, vykdant sutartį, profesinę kvalifikaciją). Taip pat turi būti pateikiama:
— Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos kvalifikacijos pažymėjimų (matininkų, geodezininkų) kopijos;
— atestato, suteikiančio teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas, statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai, kiti transporto statiniai, kopija;
— atestato, suteikiančio teisę eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas, statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai, kiti transporto statiniai, kopija;
— atstato, suteikiančio teisę eiti techninės priežiūros vadovo pareigas, vykdant ypatingų statinių techninę priežiūrą susisiekimo komunikacijų srityje, kopija.
Kvalifikacijos atestatai turi būti galiojantys. Dokumentai pateikiami skenuoti elektroninėje formoje;
2.
— Akreditavimo pažymėjimų su priedais, kuriuose nurodytos akreditavimo sritys, kopijos (užsienio dalyviams – lygiaverčio dokumento kopija), patvirtinančios, kad nepriklausoma laboratorija atitinka LST EN ISO IEC 17025 arba lygiaverčių standartų reikalavimams.
— Jei tiekėjas ketina pasinaudoti galimybe remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (ne savo, ūkio subjektų grupės partnerio ir ne subteikėjo), pateikiamas ketinimo protokolas, susitarimas ar kitas dokumentas, įrodantis tiekėjo galimybes pasinaudoti akredituotos laboratorijos paslaugomis ir šios laboratorijos akreditavimo pažymėjimas su nurodytomis akreditavimo sritimis.
3. Atitikimą kokybės vadybos sistemos standartui LST EN ISO 9001 (arba lygiaverčiam) patvirtinantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.
4. EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių ES teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos priemonių aprašymas).
5. Paskutinių 3 metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant paslaugų gavėjus, paslaugų rūšis, apimtis, įvykdymo datas. Kartu turi būti pateiktos užsakovų pažymos, kad sutartis įvykdyta tinkamai.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1.Tiekėjas turi turėti kvalifikuotus specialistus, atsakingus už sutarties vykdymą bei turinčius ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį:
— bent vieną kvalifikuotą specialistą – matininką ar geodezininką;
— bent vieną kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas, statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai, kiti transporto statiniai.
— bent vieną kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas, statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai, kiti transporto statiniai.
— bent vieną kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti techninės priežiūros vadovo pareigas, vykdant ypatingų statinių techninę priežiūrą susisiekimo komunikacijų srityje.
Tiekėjas gali siūlyti specialistą vienai ar kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka keliamus reikalavimus
Reikalavimas taikomas I pirkimo daliai
2.Bandymus atliksianti nepriklausoma laboratorija turi būti akredituota ir atitikti LST EN ISO IEC 17025 arba lygiaverčių standartų reikalavimams (akreditavimo sritis turi atitikti reikalaujamų laboratorinių bandymų pobūdį).
Reikalavimas taikomas II pirkimo daliai
3. Tiekėjas turi turėti įdiegtą kokybės vadybos užtikrinimo sistemą statybos techninės priežiūros srityje.
Reikalavimas taikomas I pirkimo daliai
4.Tiekėjas turi turėti įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą.
Reikalavimas taikomas I pirkimo daliai
5. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) įvykdęs arba vykdo bent 1 ar kelias, bet ne daugiau kaip 5, panašias sutartis, kurių bendra vertė būtų ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės. Panašia sutartimi bus laikoma:
I pirkimo daliai – kelių techninės priežiūros, projektavimo, kadastrinių duomenų nustatymo paslaugų teikimo sutartis, II pirkimo daliai – laboratorinės kontrolės ir tyrimų atlikimo sutartis.
Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomų sutarčių įvykdyta dalis per paskutinius 3 metus per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 0,7 pasiūlymo vertės.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.5.2017 - 13:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.5.2017 - 13:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 3.5.2017 - 13:45

Place:

Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, Prienai, 111 kab.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti įgalioti asmenys, pateikę įgaliojimą ar kitą atitinkamą dokumentą.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22.3.2017