Services - 110936-2017

24/03/2017    S59    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 059-110936

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Viešoji įstaiga CPO LT
302913276
Kęstučio g. 45
For the attention of: Irena Urbšienė
LT-08124 Vilnius
Lithuania
Telephone: +370 52053738
E-mail: i.urbsiene@cpo.lt

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.cpo.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo vietovėje ir kadastro duomenų bylų parengimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Lietuvos Respublikos teritorija.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
maximum number of participants to the framework agreement envisaged: 500

Duration of the framework agreement

Duration in years: 4

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 400 000 000 EUR
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėjusiais, bus sudarytos preliminariosios sutartys dėl suprojektuotų žemės sklypų paženklinimo vietovėje ir kadastro duomenų bylų parengimo paslaugų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą. Šių sutarčių pagrindu bus vykdomi perkančiųjų organizacijų paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą ir sudaromos pagrindinės sutartys.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71000000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Sutarties apimtis priklausys nuo perkančiųjų organizacijų poreikio įsigyti siūlomas paslaugas. Numatoma vertė 400 000 000 EUR be PVM.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: Range: between 1 and 7
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 42 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 6 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Preliminariosios sutarties įvykdymas yra užtikrinamas netesybomis (baudomis).
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Už tinkamai ir faktiškai suteiktas paslaugas užsakovas atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėjimui dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Nereikalaujama.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama – išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos.
Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Jei tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvio susirinkime, yra juridinis asmuo arba jei absoliučios balsų daugumos (t. y. 50 proc.+1 balsas) neturi nei vienas akcininkas, pateikiama valstybės įmonės Registrų centro išduoto juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija arba tiekėjo akcininkų sąrašas, patvirtinantis, kad absoliučią balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo arba kad absoliučios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas.
3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
3.1. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. Neatlygintinai prieinami duomenys tikrinami tinklalapyje www.registrucentras.lt, užfiksuojami ir išsaugomi perkančiojoje organizacijoje.

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
3.2. Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
4. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 2 punktuose išvardytas veikas.
Pateikiama – išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama:
5.1. Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų.

Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. Neatlygintinai prieinami duomenys tikrinami tinklalapyje www.sodra.lt, užfiksuojami ir išsaugomi perkančiojoje organizacijoje.

Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
5.2. Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, pateikiama – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas apie įsiskolinimų nebuvimą.
Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama – Tiekėjo deklaracija.
7. Tiekėjas turi turėti teisę teikti žemės valdos projektų ir/ar teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo paslaugas.
Pateikiama valstybės įmonės Registrų centro išplėstinis išrašas arba įstatai, kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę teikti žemės valdos projektų ir/ar teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo paslaugas, kurios būtinos sutarčiai įgyvendinti arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas (-i) dokumentas (-ai) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę teikti žemės valdos projektų ir/ar teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo paslaugas.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Nereikalaujama.
Minimum level(s) of standards possibly required: Nereikalaujama.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Pateikiama tiekėjo siūlomo specialisto darbo sutartis (ar kitas dokumentas, įrodantis, kad tiekėjui šio specialisto paslaugos bus prieinamos) ir siūlomo specialisto kvalifikaciją įrodantys dokumentai, t. y. galiojantis kvalifikacijos pažymėjimas arba kitas dokumentas, kuris suteikia teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus.
Jeigu tiekėjo siūlomi specialistai su tiekėju darbo santykiais nesusiję, tokiu atveju siūlomi specialistai laikomi subtiekėjais (įrašomi į pasiūlymą) ir turi būti pateikta tiekėjo ir specialisto pasirašyta deklaracija, kad laimėjus konkursą, specialistas atliks numatytas funkcijas sutarties galiojimo laikotarpiu.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Turėti specialistą, turintį teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 1.5.2017 - 17:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.5.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 8.5.2017 - 10:45

Place:

Viešoji įstaiga CPO LT, Kęstučio g. 45, Vilnius, III aukštas.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Vokų atplėšimo procedūroje gali dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Tiekėjų įgalioti atstovai privalo turėti įgaliojimą dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
Tiekėjų pasiūlymai turi būti teikiami tik elektroninėmis priemonėmis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti dalyviai (registracija nemokama). Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymą privaloma pateikti pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Skundų pateikimo terminai nustatyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22.3.2017