Services - 110952-2017

24/03/2017    S59    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Alytus: Architectural, engineering and planning services

2017/S 059-110952

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Alytaus miesto savivaldybės administracija
188706935
Rotušės a. 4
For the attention of: Vida Šerkšnienė
LT-62504 Alytus
Lithuania
Telephone: +370 31555127
E-mail: vida.serksniene@alytus.lt
Fax: +370 31555192

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.alytus.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Further information can be obtained from: Alytaus miesto savivaldybės administracija
188706935
Rotušės a. 4
For the attention of: Lydijai Kračkienei
LT-62504 Alytus
Lithuania
Telephone: +670 31555127
E-mail: lydija.krackiene@alytus.lt
Fax: +670 31555192

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Detaliųjų planų koregavimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Alytaus miesto savivaldybės administracinė teritorija.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Detaliųjų planų koregavimas.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71240000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Nurodyta Informacijoje apie pirkimo dalis.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 1
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 1 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 5 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties, Girakalnio gatvių, detaliojo plano koregavimo (TPD reg. Nr. T00075941 koregavimas) paslaugos pirkimas.
1)Short description
Teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties, Girakalnio gatvių, detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00075941 koregavimas.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71240000

3)Quantity or scope
Planuojamos teritorijos plotas – apie 8,0000 ha (schema pridedama).
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 5 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu 1 kartą ir ne ilgiau kaip 1 mėn.
Lot No: 2 Lot title: Alytaus miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo (TID reg. Nr. T00074797 koregavimas) paslaugos pirkimas.
1)Short description
Alytaus miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas (TID reg. Nr. T00074797 koregavimas).
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71240000

3)Quantity or scope
Planuojamos teritorijos plotas – apie 15,0234 ha (schema pridedama).
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 5 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu 1 kartą ir ne ilgiau kaip 1 mėn.
Lot No: 3 Lot title: Likiškių parko ribų formavimo ir naudojimo bei apsaugos reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimo (TPD reg. Nr. T00006043 koregavimas) paslaugos pirkimas.
1)Short description
Likiškių parko ribų formavimo ir naudojimo bei apsaugos reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00006043 koregavimas).
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71240000

3)Quantity or scope
Planuojamos teritorijos plotas – apie 61 ha (schema pridedama).
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 5 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu 1 kartą ir ne ilgiau kaip 1 mėn.
Lot No: 4 Lot title: Teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių, detaliojo plano koregavimo (TPD reg. Nr. T00074401 koregavimas) paslaugos pirkimas.
1)Short description
Teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių, detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00074401 koregavimas).
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71240000

3)Quantity or scope
Planuojamos teritorijos plotas – apie 8,7000 ha (schema pridedama).
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 5 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu 1 kartą ir ne ilgiau kaip 1 mėn.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Pirkimo sutarties užtikrinimui paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją. Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo sutarties paslaugos kainos dėl kiekvienos pirkimo dalies.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Atsiskaitymai atliekami per 30 dienų nuo paslaugos užbaigimo ir suteiktos paslaugos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo užsakovui dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Nenumatyta.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo ar teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nėra priimto ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl kitų valstybių teikėjų atžvilgiu nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje kandidatas ar dalyvis registruotas (šalies, iš kurios jis atvyko), atitinkamų institucijų išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Jeigu teikėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, teikėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, teistumo.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
2. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Taikoma kiekvienai jungtinės veiklos sutarties šaliai.
Pateikiama:
1) Jeigu teikėjas yra fizinis asmuo, pateikiamas teismo dokumentas, VĮ Registrų centro jungtinė pažyma apie fizinį asmenį, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma apie fizinio asmens teistumą ar kitos kompetentingos institucijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2) Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, teikėjas pateikia:
a. teikėjo vadovo pasirašytą laisvos formos deklaraciją apie dalyvį, turintį balsų daugumą (50 proc.+1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime;
b. jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos arba toks dalyvis yra juridinis asmuo papildomų dokumentų teikti nereikia;
c. jei dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra fizinis asmuo, dėl šio asmens papildomai teikiama teismo pažyma, VĮ Registrų centro jungtinė pažyma apie fizinį asmenį, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma apie fizinio asmens teistumą ar kitos kompetentingos institucijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
3. Teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą.
Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas dokumentas elektronine forma arba skenuotas dokumentas elektronine forma.
4. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Pateikiama:
1. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje kandidatas ar dalyvis registruotas (šalies, iš kurios jis atvyko), atitinkamų institucijų išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų dėl soc. draudimo įmokų. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą.
Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama Teikėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas).
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas dokumentas elektronine forma arba skenuotas dokumentas elektronine forma.
Pastaba. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims: 1, 2, 3, 4, 5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi tenkinti kiekvienas grupės narys atskirai ir pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Pateikiama:
1) Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas per paskutinius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų ir (ar) vykdomų sutarčių sąrašas (konkurso sąlygų 3 priedas).
Sąraše turi būti nurodomas sutarties dalykas, užsakovas, sutarties kaina, darbų vykdymo laikotarpis.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
2) Užsakovo pažyma/atsiliepimas apie tinkamai įvykdytą ir (ar) vykdomą sutartį.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.
2. a) Specialisto, atsakingo už sutarties vykdymą, gyvenimo aprašymas (CV), kuriame nurodoma vardas, pavardė, kvalifikacija, darbovietė, darbo patirtis (metais), pridedant atliktų darbų sąrašą.
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
b) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą galiojantį kvalifikacijos atestatą arba lygiavertį dokumentą, suteikiantį teisę rengti detaliuosius planus.
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
c) Darbo sutartis ar kiti darbo santykius patvirtinantys dokumentai (ketinimų protokolas) su įmonėje dirbančiu (ar ketinamu įdarbinti) fiziniu asmeniu – atestuotu detaliojo teritorijų planavimo specialistu. c dalies reikalavimas taikomas kai pasiūlymą teikia juridinis asmuo.
Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
Pastaba. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims: 1, 2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus turi pateikti bent vienas grupės narys, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus.
Pastaba. Pasitelkiami subteikėjai turi pateikti 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus. Savo pasiūlyme teikėjas turi nurodyti laimėjimo atveju ketinamus įdarbinti specialistus. Pasitelkiami specialistai turi pateikti 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus, jeigu suteiks atitinkamas paslaugas.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Teikėjas per paskutinius 3 metus (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs ir (ar) vykdantis bent 1 teritorijų detaliojo plano rengimo ir (ar) koregavimo sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip:
1.1. dėl I pirkimo dalies – 3 000 EUR su PVM;
1.2. dėl II pirkimo dalies – 4 000 EUR su PVM;
1.3. dėl III pirkimo dalies – 3 500 EUR su PVM;
1.4. Dėl IV pirkimo dalies – 3 100 EUR su PVM.
Jei sutartis vykdoma, tai vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip:
1.1. dėl I pirkimo dalies – 3 000 EUR su PVM;
1.2. dėl II pirkimo dalies – 4 000 EUR su PVM;
1.3. dėl III pirkimo dalies – 3 500 EUR su PVM;
1.4. Dėl IV pirkimo dalies – 3 100 EUR su PVM.
2. Teikėjas turi pasiūlyti bent 1 (vieną) kvalifikuotą teritorijų planavimo specialistą, turintį ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį rengiant detaliuosius planus.
Jeigu teikėjas teikia pasiūlymą ne vienai pirkimo objekto daliai, jis turi siūlyti bent po 1 specialistą kiekvienai pirkimo objekto daliai, kuriai teikia pasiūlymą.
Pastaba. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims: 1, 2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas grupės narys, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus.
Pastaba. Pasitelkiami subteikėjai turi atitikti 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Savo pasiūlyme teikėjas turi nurodyti laimėjimo atveju ketinamus įdarbinti specialistus. Pasitelkiami specialistai turi atitikti 2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jeigu suteiks atitinkamas paslaugas.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.5.2017 - 11:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.5.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 2.8.2017
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 9.5.2017 - 10:45

Place:

Rotušės a. 4, 403 kab., Alytuje.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Tiekėjai arba jų įgalioti asmenys.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti teikėjai, registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Registracija CVP IS yra nemokama. Pasiūlymus teikėjai turi pateikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis, perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22.3.2017