Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 111030-2020

06/03/2020    S47

België-Geel: Financiële-informatiesystemen

2020/S 047-111030

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 044-103541)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CIPAL DV
Nationaal identificatienummer: 0219.395.192_24351
Postadres: Cipalstraat 3
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
E-mail: csmrtioh20@cipal.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.c-smart.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368109

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving

Referentienummer: CIPAL-CSMRTIOH20-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48812000 Financiële-informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht dient gekaderd in de concrete ambitie van (lokale) overheden om, dankzij nieuwe technologie een “smarter” beleid te voeren als antwoord op de nieuwe, hedendaagse uitdagingen. Geïnspireerd, zelfs aangespoord door initiatieven als het burgemeestersconvenant, Visie Vlaanderen 2050 en het “Sustainable Development Goals” (SDG) programma van de VN, werken besturen aan de concretisering van duurzaamheidsdoelstellingen en aan de reductie van hun CO2 uitstoot in het bijzonder.

Voor een tastbaar smart city beleid worden projecten ontwikkeld die o.m. de mobiliteit, het afvalbeheer en de veiligheid in de lokale context ten goede komen. Maar ook met initiatieven rond burgerschap, vrijwilligerswerk en de promotie van de lokale en de circulaire economie werken besturen aan een betere samenleving, vaak dankzij de inzet van slimme technologie.

Projecten ter ondersteuning van een duurzaam beleid dienen zelf ook duurzaam te worden geïmplementeerd. Besturen willen daartoe beschikken over een werkbaar en betaalbaar hedendaags instrumentarium dat niet alleen toelaat om schade, hinder en ongewenst gedrag te ontraden, vast te stellen en met (gemeentelijke administratieve) sancties desnoods te bestraffen. Ze willen tegelijk ook een betekenisvol beloningssysteem kunnen inzetten om de positieve bijdrage van velerlei stakeholders effectief te stimuleren. Deze initiatieven worden typisch bottom-up ontwikkeld met de focus op lokaal beleid en met een sterke betrokkenheid van de actoren in de lokale economie.

Om te vermijden dat de concrete projecten (hier “use cases” genoemd) stuk voor stuk als zgn. “silo-oplossing” worden ontwikkeld, wil onderhavige opdracht een open platform bewerkstelligen waarop de synergie tussen verwante oplossingen maximaal kan benut worden en zij aldus substantieel deel kunnen zijn van een coherent smart city beleid.

Met een open platform wordt bedoeld dat de opdrachtnemer zich niet aan vendor lock-in mag bezondigen en te allen tijde ook andere aanbieders van relevante diensten toegang tot het platform moet verlenen. De opdrachtnemer moet ook de open data-strategie van de deelnemende besturen ondersteunen en moet bij het einde van de overeenkomst, een naadloze transitie naar een nieuwe generatie oplossingen faciliteren.

De opdrachtgever wenst van bij de start een reële, operationele oplossing te verwerven. Deze opdracht is geen softwareontwikkelingsproject, al is het net zo goed de bedoeling het platform voortdurend te gaan “verrijken” met nieuwe, concrete “use cases”. Om de operationele beschikbaarheid van bij aanvang te bewijzen, dient de opdrachtnemer samen met het platform meteen een aantal “referentie use cases” te kunnen opleveren. Die eerste toepassingen slaan op een aantal populaire, concrete scenario’s. Zo willen tal van gemeentebesturen en/of scholengemeenschappen het fietsen naar school promoten door per geregistreerde rit of per afgelegde km een bonus aan de fietsende scholier of student toe te kennen. Een gevestigde smart city oplossing wordt minstens ook geacht een verkeersgeleidingsproject te ondersteunen. De ambitie reikt daarbij verder dan het afficheren van vrije parkeerplaatsen maar mikt op een actieve dialoog met de bezoeker. Slimme camera’s moeten lage emissiezones kunnen bewaken en de ongeoorloofde toegang tot verkeersluwe straten kunnen beteugelen. De opdrachtnemer moet ook in staat zijn om meteen slimme oplossingen m.b.t. het terugdringen van sluikstorten daadwerkelijk te realiseren en de milieubewuste consument moet op passende wijze beloond kunnen worden voor meetbare energie- en afvalbesparing.

De opdrachtnemer moet de projecten niet alleen realiseren, hij wordt ook geacht een passende verantwoordelijkheid te nemen in de exploitatie van (het) (de) ondersteunende platform(en).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-103541

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde waarde
In plaats van:

Waarde zonder btw: 400 000 000,00 EUR

Te lezen:

Waarde zonder btw: 40 000 000,00 EUR

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Selectiedocument als bijlage.

Correctie vakje II.2.6).