Tjenesteydelser - 111092-2019

08/03/2019    S48    - - Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-København: Køb og salg af fast ejendom

2019/S 048-111092

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
CVR-nummer 64942212
Borups Allé 177
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Monica Holst Nielsen
E-mail: je3m@kk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kobenhavnsejendomme.kk.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Køb af ejerlejlighed indrettet til daginstitution på forventet 1703,2 m2 med tilhørende legeplads

II.1.2)Hoved-CPV-kode
70120000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

NVU 14D ApS opfører en samlet karrébebyggelse på matr.nr. 1991, 2081 og 2062a Valby, København (byggefelt 14/14D på Grønttorvet), bestående af boliger og en daginstitution. Kommunen har fået tilbud om at købe den ejerlejlighed, som indrettes til daginstitution (herefter ”Ejerlejligheden”). Ejerlejligheden får et forventet nettoareal på 1 703,2 m2 eksklusive teknikrum i kælder samt liggehal. Hvis Københavns Kommune indgår aftale med sælger om køb af den pågældende ejerlejlighed, vil den blive indrettet til daginstitution af sælger. Ejerlejligheden vil blive opført, uanset om der indgås aftale med Københavns Kommune. Ejerlejligheden opføres af NVU 14D ApS i tæt logistisk og arkitektonisk sammenhæng med de øvrige byggerier på Grønttorvet, herunder særligt i logistisk sammenhæng med den samlede opførelse af bebyggelse på byggefelt 14. Da der er tale om et samlet og integreret projekt, er det ikke muligt for kommunen at købe en byggeret og så selv etablere daginstitutionen på matriklen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 55 253 025.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Grønttorvet, Valby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Daginstitutionen projekteres af NVU 14D ApS og dennes rådgivere i samarbejde med Københavns Kommune og i henhold til Københavns Kommunes funktionsprogram for nybygning, tilbygning og ombygning af daginstitutioner, 3. udgave, udgivet 2016, (samlet ”Funktionsprogrammet”).

Ejendomsselskabet NVU 14D ApS etablerer en legeplads til brug for daginstitutionen på del af matr. nr. 2062 a Valby, København. Legepladsen indgår i ejerforeningens udendørs arealer. Der er således offentlig adgang til legepladsen uden for daginstitutionens til enhver tid gældende åbningstider. Der er tale om køb af fast ejendom, hvilket er undtaget fra udbudspligt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Da ejerlejligheden indrettes til daginstitution, er der et element af skræddersyet byggeri over erhvervelsen af Ejerlejligheden. Det skræddersyede element er dog begrænset. Hertil kommer, at selve indretningen til daginstitution kun udgør et accessorisk element i forhold til den samlede etablering af Ejerlejligheden. Såvel de samlede opførelsesomkostninger for Ejerlejligheden som værdien af det skræddersyede element (indretning til daginstitution med tilhørende legeplads) er under tærskelværdien i udbudsloven, når grundkøbesum/byggeretspris fradrages.

Ejerlejligheden er beliggende i en samlet karrébebyggelse, hvor der opføres boliger og daginstitution. Under den samlede karré etableres der parkeringskælder, og daginstitutionen er således beliggende oven på parkeringskælderen og hænger dermed konstruktionsmæssigt sammen med det samlede karrébyggeri. Da der er tale om et samlet og integreret projekt, er det ikke muligt for Københavns Kommune blot at købe en byggeret og så selv etablere daginstitutionen på matriklen.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Der er tale om køb af fast ejendom, hvilket er undtaget fra udbudspligt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Da ejerlejligheden indrettes til daginstitution, er der et element af skræddersyet byggeri over erhvervelsen af ejerlejligheden. Det skræddersyede element er dog begrænset. Københavns Kommune opfatter derfor købet som værende undtaget udbudspligt jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Hertil kommer, at selve indretningen til daginstitution med tilhørende legeplads kun udgør et accessorisk element i forhold til den samlede etablering af selve den erhvervede ejerlejlighed. Såvel de samlede opførelsesomkostninger for ejerlejligheden som værdien af det skræddersyede element (indretning til daginstitution) er under tærskelværdien i udbudsloven, når grundkøbesum/byggeretspris fradrages.

Ejerlejligheden er beliggende i en samlet karrébebyggelse, hvor der opføres boliger og daginstitution. Under den samlede karré etableres der parkeringskælder, og daginstitutionen er således beliggende oven på parkeringskælderen og hænger dermed konstruktionsmæssigt sammen med det samlede karrébyggeri. Ejerlejligheden skal derfor opføres i logistisk sammenhæng med den samlede opførelse af bebyggelsen i byggefelt 14. Endelig bemærkes det, at Ejerlejligheden skal opføres i tæt logistisk og arkitektonisk sammenhæng med NVU 14D ApS’ øvrige byggerier på Grønttorvet. Det er derfor ikke muligt for Københavns Kommune blot at købe grunden og selv etablere en daginstitution på matriklen. Opførelsen kan derfor kun ske via sælger.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Køb af ejerlejlighed indrettet til daginstitution på forventet 1 703,2 m2 med tilhørende legeplads

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
NVU 14D ApS
CVR-nummer 39471574
Grønttorvet 6, 1 sal
Valby
2500
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 55 253 025.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontrakten vil tidligst blive indgået efter udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2019