Pomagajte nam izboljšati spletišče TED in izpolnite našo kratko anketo.

Storitve - 111271-2017

25/03/2017    S60    Evropsko računsko sodišče - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Storitve spremljanja medijev

2017/S 060-111271

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: ECA Procurement Service
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2304
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Procurement Service
Telefon: +352 43981
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefaks: +352 4398-46946
Šifra NUTS: LU

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu

I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve spremljanja medijev.

Referenčna številka dokumenta: AO 611.
II.1.2)Glavna koda CPV
92400000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega razpisa je pridobiti storitve spremljanja medijev in njihovega poročanja o temah, povezanih s Sodiščem. Izvajalec bo spremljal tiskane (nacionalne/regionalne) medije, spletne (internetne) medije in družbene medije z namenom zagotovitve pravočasne, ažurne zbirke dnevnih informacij, in sicer v obliki pregleda tiska, o načinu medijskega poročanja o temah, ki so pomembne za Sodišče (vključno s predsednikom in člani Sodišča) in za EU, ter zagotovil četrtletno kvalitativno in kvantitativno analizo tiska.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 280 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajalec bo spremljal spletne in družbene medije, bloge na ravni EU v 28 državah članicah EU ter ustrezne spletne medije v angleškem jeziku drugod po svetu, in sicer vsak dan čez vse leto, z namenom zagotovitve popolnih dnevnih pregledov tiska in uporabnih četrtletnih poročil o analizi tiska. Sodišče lahko zaprosi tudi za tiskano predvajanje na zahtevo ter opozorila v zvezi s pomembnimi članki z omejenim spletnim dostopom. Sodišče lahko proti dodatnemu plačilu zahteva tudi spremljanje radia in televizije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Celovitost, kakovost in berljivost vzorca dnevnega pregleda tiska / Ponder: 30
Merilo kakovosti - Ime: Celovitost opisa in kakovost vizualizacije spletne platforme/portala (vključno s preskusnim dostopom) / Ponder: 30
Merilo kakovosti - Ime: Združljivost z zahtevami Sodišča in prenosljivost vsebine dnevnega pregleda tiska s ponudnikove platforme/portala / Ponder: 15
Merilo kakovosti - Ime: Celovitost in kakovost vzorca poročila o analizi medijev / Ponder: 15
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost ponujenega strojnega prevoda / Ponder: 10
Cena - Ponder: 40
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 280 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo se lahko podaljša največ 3-krat, vsakokrat za obdobje 12 mesecev. Izvajanje naročila se ne bo pričelo pred podpisom naročila. Kakršno koli podaljšanje naročila bo izvedeno v skladu s pogoji, navedenimi v naročilu.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: splošni proračun EU.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudniki morajo biti pravno sposobni izvesti naročilo storitev, za katero se prijavljajo. Pravna sposobnost ponudnikov bo ocenjena na podlagi dokumentov, ki jih morajo predložiti.

Ponudniki morajo biti vpisani v register poklicev ali trgovski register v skladu z zakonodajo v državi, v kateri ponudniki prebivajo.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudniki morajo imeti zadostno poslovno in finančno sposobnost, ki jim omogoča izvedbo naročila v skladu z določbami naročila in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Sodišče zahteva, da ponudnikov povprečni specifični letni promet, povezan s storitvami iz tega javnega razpisa, za vsako od preteklih 2 poslovnih let, za kateri so bili računi zaključeni, znaša 140 000 EUR ali več.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudniki morajo imeti zadostno tehnično in strokovno sposobnost, ki jim omogoča izvedbo naročila v skladu z določbami naročila in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega.

Tehnična in strokovna sposobnost bo ocenjena na podlagi ponudnikovega strokovnega znanja in izkušenj v zvezi z zahtevanimi storitvami.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

V zvezi z naročilom, ki je predmet tega povabila k oddaji ponudb, Sodišče od ponudnikov zahteva, da imajo naslednjo tehnično in strokovno sposobnost:

— ponudnik je moral v zadnjih 3 letih izvesti vsaj 3 projekte, povezane s spremljanjem medijev in poročanjem o medijih, ki sta podobna dejavnostim iz tega naročila (spremljanje spletnih, tiskanih in družbenih medijev v večini uradnih jezikov EU), za mednarodne organizacije ali podjetja, ki delujejo na ravni EU,

— projektni vodja, ki je odgovoren za izvedbo projekta, mora imeti vsaj 3 leta poklicnih izkušenj s storitvami, ki so zajete v tem postopku, in dobro znanje angleščine,

— ponudnik mora spremljati medije v vseh jezikih, zajetih v naročilu.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/05/2017
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 15/11/2017
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 22/05/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropsko računsko sodišče, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki ali njihovi zastopniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo o tem pisno obvestiti Evropsko računsko sodišče (faks (+352) 4398-46667, e-pošta: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) najpozneje do 21.5.2017 (12:00) in predložiti pisno pooblastilo podjetja, ki je oddalo ponudbo. Sprejet bo le 1 zastopnik na ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313

Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče, Procurement Service
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46955

Internetni naslov: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/03/2017