Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 111271-2017

25/03/2017    S60    Evropsko računsko sodišče - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Storitve spremljanja medijev

2017/S 060-111271

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: ECA Procurement Service
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2304
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Procurement Service
Telefon: +352 43981
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefaks: +352 4398-46946
Šifra NUTS: LU

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu

I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve spremljanja medijev.

Referenčna številka dokumenta: AO 611.
II.1.2)Glavna koda CPV
92400000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega razpisa je pridobiti storitve spremljanja medijev in njihovega poročanja o temah, povezanih s Sodiščem. Izvajalec bo spremljal tiskane (nacionalne/regionalne) medije, spletne (internetne) medije in družbene medije z namenom zagotovitve pravočasne, ažurne zbirke dnevnih informacij, in sicer v obliki pregleda tiska, o načinu medijskega poročanja o temah, ki so pomembne za Sodišče (vključno s predsednikom in člani Sodišča) in za EU, ter zagotovil četrtletno kvalitativno in kvantitativno analizo tiska.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 280 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajalec bo spremljal spletne in družbene medije, bloge na ravni EU v 28 državah članicah EU ter ustrezne spletne medije v angleškem jeziku drugod po svetu, in sicer vsak dan čez vse leto, z namenom zagotovitve popolnih dnevnih pregledov tiska in uporabnih četrtletnih poročil o analizi tiska. Sodišče lahko zaprosi tudi za tiskano predvajanje na zahtevo ter opozorila v zvezi s pomembnimi članki z omejenim spletnim dostopom. Sodišče lahko proti dodatnemu plačilu zahteva tudi spremljanje radia in televizije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Celovitost, kakovost in berljivost vzorca dnevnega pregleda tiska / Ponder: 30
Merilo kakovosti - Ime: Celovitost opisa in kakovost vizualizacije spletne platforme/portala (vključno s preskusnim dostopom) / Ponder: 30
Merilo kakovosti - Ime: Združljivost z zahtevami Sodišča in prenosljivost vsebine dnevnega pregleda tiska s ponudnikove platforme/portala / Ponder: 15
Merilo kakovosti - Ime: Celovitost in kakovost vzorca poročila o analizi medijev / Ponder: 15
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost ponujenega strojnega prevoda / Ponder: 10
Cena - Ponder: 40
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 280 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo se lahko podaljša največ 3-krat, vsakokrat za obdobje 12 mesecev. Izvajanje naročila se ne bo pričelo pred podpisom naročila. Kakršno koli podaljšanje naročila bo izvedeno v skladu s pogoji, navedenimi v naročilu.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: splošni proračun EU.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudniki morajo biti pravno sposobni izvesti naročilo storitev, za katero se prijavljajo. Pravna sposobnost ponudnikov bo ocenjena na podlagi dokumentov, ki jih morajo predložiti.

Ponudniki morajo biti vpisani v register poklicev ali trgovski register v skladu z zakonodajo v državi, v kateri ponudniki prebivajo.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudniki morajo imeti zadostno poslovno in finančno sposobnost, ki jim omogoča izvedbo naročila v skladu z določbami naročila in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Sodišče zahteva, da ponudnikov povprečni specifični letni promet, povezan s storitvami iz tega javnega razpisa, za vsako od preteklih 2 poslovnih let, za kateri so bili računi zaključeni, znaša 140 000 EUR ali več.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudniki morajo imeti zadostno tehnično in strokovno sposobnost, ki jim omogoča izvedbo naročila v skladu z določbami naročila in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega.

Tehnična in strokovna sposobnost bo ocenjena na podlagi ponudnikovega strokovnega znanja in izkušenj v zvezi z zahtevanimi storitvami.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

V zvezi z naročilom, ki je predmet tega povabila k oddaji ponudb, Sodišče od ponudnikov zahteva, da imajo naslednjo tehnično in strokovno sposobnost:

— ponudnik je moral v zadnjih 3 letih izvesti vsaj 3 projekte, povezane s spremljanjem medijev in poročanjem o medijih, ki sta podobna dejavnostim iz tega naročila (spremljanje spletnih, tiskanih in družbenih medijev v večini uradnih jezikov EU), za mednarodne organizacije ali podjetja, ki delujejo na ravni EU,

— projektni vodja, ki je odgovoren za izvedbo projekta, mora imeti vsaj 3 leta poklicnih izkušenj s storitvami, ki so zajete v tem postopku, in dobro znanje angleščine,

— ponudnik mora spremljati medije v vseh jezikih, zajetih v naročilu.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/05/2017
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 15/11/2017
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 22/05/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropsko računsko sodišče, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki ali njihovi zastopniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo o tem pisno obvestiti Evropsko računsko sodišče (faks (+352) 4398-46667, e-pošta: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) najpozneje do 21.5.2017 (12:00) in predložiti pisno pooblastilo podjetja, ki je oddalo ponudbo. Sprejet bo le 1 zastopnik na ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313

Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče, Procurement Service
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46955

Internetni naslov: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/03/2017