Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Доставки - 111348-2019

08/03/2019    S48    Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Система за видеонаблюдение

2019/S 048-111348

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 026-057535)

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Златко Кузманов — ръководител проект „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“ (RPSSP)
Електронна поща: z.kuzmanov@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 8079966 / 52632832

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/200

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“

II.1.2)Основен CPV код
32323500 - JA01 - JA02 - JA03 - JA04 - JA05 - JA12 - JA19 - JA20
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, в това число системи за видеонаблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове.

Системите ще се реализират на териториите на пристанищен терминал „Бургас-изток-1“, пристанищен терминал „Варна-изток“ и пристанищен терминал „Варна-запад“, зонирани съгласно приложение 2 към техническата спецификация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/03/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 026-057535

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Пощенски адрес
Вместо:

Район „Изгрев“, бизнес център „Литекс Тауър“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3

Да се чете:

Район „Витоша“, в.з. Малинова долина, ул. „Панорама София“ № 6, бизнес център „Ричхил“, бл. Б, ет. 2

Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Пощенски код
Вместо:

1756

Да се чете:

1766

VII.2)Друга допълнителна информация:

В р. V.2.3) от обявление за възложена поръчка — комунални услуги, публикувано в РОП под № 828620 на 7.2.2018 г. е посочен адресът на изпълнителя, актуален към момента на сключване на договора. В хода на изпълнение на договор № ДЕП-4/31.1.2018 г. възложителят е уведомен от изпълнителя за вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията промяна на седалището и адреса на управление на дружеството в съответствие с посоченото в р. VII.1.2) от настоящото обявление.