Доставки - 111348-2019

08/03/2019    S48

България-София: Система за видеонаблюдение

2019/S 048-111348

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 026-057535)

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Златко Кузманов — ръководител проект „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“ (RPSSP)
Електронна поща: z.kuzmanov@bgports.bg
Телефон: +359 28079999
Факс: +359 8079966 / 52632832
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/200

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“

II.1.2)Основен CPV код
32323500 Система за видеонаблюдение - JA01 - JA02 - JA03 - JA04 - JA05 - JA12 - JA19 - JA20
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, в това число системи за видеонаблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове.

Системите ще се реализират на териториите на пристанищен терминал „Бургас-изток-1“, пристанищен терминал „Варна-изток“ и пристанищен терминал „Варна-запад“, зонирани съгласно приложение 2 към техническата спецификация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/03/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 026-057535

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Пощенски адрес
Вместо:

Район „Изгрев“, бизнес център „Литекс Тауър“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3

Да се чете:

Район „Витоша“, в.з. Малинова долина, ул. „Панорама София“ № 6, бизнес център „Ричхил“, бл. Б, ет. 2

Номер на раздел: V.2.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Пощенски код
Вместо:

1756

Да се чете:

1766

VII.2)Друга допълнителна информация:

В р. V.2.3) от обявление за възложена поръчка — комунални услуги, публикувано в РОП под № 828620 на 7.2.2018 г. е посочен адресът на изпълнителя, актуален към момента на сключване на договора. В хода на изпълнение на договор № ДЕП-4/31.1.2018 г. възложителят е уведомен от изпълнителя за вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията промяна на седалището и адреса на управление на дружеството в съответствие с посоченото в р. VII.1.2) от настоящото обявление.