Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 11154-2017

Mostrar versión reducida

11/01/2017    S7

Polonia-Drygały: Servicios forestales

2017/S 007-011154

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Directiva 2004/18/CE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe – reprezentujące Skarb Państwa – Nadleśnictwo Drygały
Dirección postal: ul. Grunwaldzka 22
Localidad: Drygały, Biała Piska
Código postal: 12-230
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Kryjak
Correo electrónico: drygaly@bialystok.lasy.gov.pl
Teléfono: +48 874240560
Fax: +48 874240570

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_drygaly/zamowienia_publiczne

I.2)Tipo de poder adjudicador
Otros: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej Lasy Państwowe
I.3)Principal(es) actividad(es)
Otros: Gospodarka leśna
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drygały w latach 2017-2019.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 27: Otros servicios
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Teren administracyjny Nadleśnictwa Drygały.

Código NUTS PL62 Warmińsko-Mazurskie

II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt..
1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej:
„Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania
i zrywki drewna oraz nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania, gospodarki łąkowo rolnej, szkółkarskiej
i łowieckiej, utrzymania dróg leśnych, zadrzewień, i obiektów turystycznych oraz placu Nadleśnictwa, do
wykonania na terenie Nadleśnictwa Drygały w latach 2017-2019.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony
lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i selekcji, ubocznego
użytkowania, gospodarki łąkowo rolnej, szkółkarskiej i łowieckiej, utrzymania dróg leśnych, zadrzewień, i
obiektów turystycznych oraz placu Nadleśnictwa wynikające załącznika nr 1B do SIWZ.
2) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”)”
Pakiet I Obręb Grądówka – obejmuje prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, szkółki leśnej, pozyskania, ubocznego użytkowania, nasiennictwa, gospodarki łąkowo-rolnej,
gospodarki łowieckiej, utrzymania dróg leśnych i utrzymania turystycznego na leśnictwach: Dzikowo, Wilczy
Las, Falencin, Ruda, Nitki, Orzysz, Kępno, Grądówka, Wierzbiny, Monety, Biała Góra,
Strzelniki;
Pakiet II Obręb Biała – obejmuje prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,
pozyskania, ubocznego użytkowania, nasiennictwa, utrzymania dróg, utrzymania turystycznego i placu
Nadleśnictwa na leśnictwach: Myszki, Karpiny, Borowe, Biała, Zagaje, Kaliszki, Kowalewo, Lisy;
3) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa a art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 20 % wartości usług zamówienia
podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia. Przedmiotem tego zamówienia będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony
przeciwpoż.
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

77200000 Servicios forestales, 77210000 Servicios de explotación forestal, 77211000 Servicios relacionados con la explotación forestal, 77211100 Servicios de producción maderera, 77211200 Transporte de madera en el interior del bosque, 77211300 Servicios de deforestación, 77211400 Servicios de tala de árboles, 77211500 Servicios de mantenimiento de árboles, 77211600 Siembra de árboles, 77230000 Servicios relacionados con la silvicultura, 77231000 Servicios de gestión forestal, 77231200 Servicios de control de plagas forestales, 77231600 Servicios de repoblación forestal, 75251120 Servicios de extinción de incendios forestales

II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos
Valor: 35 274 831,68 EUR
IVA excluido

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta
1. Cena. Ponderación 60
2. Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia. Ponderación 20
3. Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia. Ponderación 20
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
SA.270.1.2.2016
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato

Anuncio de licitación

Número de anuncio en el DOUE: 2016/S 211-385367 de 2.11.2016

Apartado V: Adjudicación del contrato

Contrato Nº: SA.270.1.2.2016 Lote Nº: 1 - Denominación: Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drygały w latach 2017-2019
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
22.12.2016
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato

Nombre oficial: Konsorcjum 8 podmiotów – lider Andrzej Nowak
Dirección postal: Nowe Guty 29/2
Localidad: Orzysz
Código postal: 12-250
País: Polonia
Correo electrónico: las.nowak@wp.pl

V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 19 075 049,39 PLN
IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 19 074 519,15 PLN
IVA excluido
V.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: sí
Valor o porcentaje del contrato que se podrá subcontratar a terceros:
Se desconoce
Contrato Nº: SA.270.1.2.2016 Lote Nº: 2 - Denominación: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drygały w latach 2017-2019
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
22.12.2016
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato

Nombre oficial: Konsorcjum 4 podmiotów – lider Ryszard Podkaura
Dirección postal: ul. Orzyska 11
Localidad: Pisz
Código postal: 12-200
País: Polonia
Correo electrónico: zulfaril@onet.pl

V.4)Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato:
Valor: 10 313 620,02 PLN
IVA excluido
Valor total final del contrato:
Valor: 10 312 840,58 PLN
IVA excluido
V.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: sí
Valor o porcentaje del contrato que se podrá subcontratar a terceros:
Se desconoce

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.2)Información adicional:
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección Internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Presentación de recursos
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos
VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
9.1.2017