Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 111576-2019

11/03/2019    S49

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή γενικών επιγραμμικών μαθημάτων κατάρτισης στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

2019/S 049-111576

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate for Youth, Education and Erasmus+; Unit for Youth, Volunteer Solidarity and Traineeships Office
Ταχ. διεύθυνση: Rue Joseph II, 70
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Malgorzata Kozlowska
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eac-unite-B3@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4550
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4550
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4550
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή γενικών επιγραμμικών μαθημάτων κατάρτισης στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Αριθμός αναφοράς: EAC/03/2018
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80570000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1475 για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που τέθηκε σε ισχύ στις 5.10.2018 και δημιούργησε ένα νέο, συνεκτικό πλαίσιο για δραστηριότητες αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει στους νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες προκειμένου να εμπλακούν σε υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης με ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση ως μέσο συνεισφοράς στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας στις χώρες που συμμετέχουν. Δυνάµει του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προβλέπονται οι εξής τύποι δραστηριοτήτων: δραστηριότητες αλληλεγγύης (εθελοντισμός, μαθητείες και θέσεις εργασίας), ομάδες εθελοντισμού, σχέδια αλληλεγγύης και δραστηριότητες δικτύωσης. Ως αναπόσπαστο τμήμα της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που ορίζεται για τους συμμετέχοντες από τον κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση μέτρων ποιότητας και στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της γενικής επιγραμμικής κατάρτισης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72260000 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Γενικός στόχος αυτής της σύμβασης-πλαισίου είναι η δημιουργία μιας γενικής επιγραμμικής κατάρτισης ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας μάθησης στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των μέτρων ποιότητας και στήριξης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους εγγεγραμμένους υποψηφίους να συμμετέχουν στα σώματα και τελικά να τους προετοιμάζουν πριν από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες.

Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι διττοί:

— παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και προσαρμογής στις ανάγκες του χρήστη μαθημάτων μέσω ηλεκτρονικής μάθησης για τη γενική επιγραμμική κατάρτιση και βοηθητικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κατάρτισης όλων των εγγεγραμμένων υποψηφίων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και στις ανάγκες κατάρτισης των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, προκειμένου να συμπληρωθεί η προσφορά του κύκλου κατάρτισης και αξιολόγησης,

— παροχή υπηρεσιών εφαρμογής υπολογιστικού νέφους (λογισμικό ως υπηρεσία, εφεξής αποκαλούμενο «SaaS») ενός συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης για την παράδοση μαθημάτων γενικής επιγραμμικής κατάρτισης και την παροχή βοηθητικών επιγραμμικών υπηρεσιών μέσω μιας αποκλειστικής διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία θα είναι προσβάσιμη στους εγγεγραμμένους υποψήφιους της πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με τέτοιο τρόπο ώστε τα μαθήματα κατάρτισης να είναι προσβάσιμα οποτεδήποτε, οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή και, ως εκ τούτου, να είναι εφικτό ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μάθησης. Το SaaS πρέπει να υποστηρίζει την ενσωμάτωση με την πύλη και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δύο φορές, κάθε φορά για περίοδο 12 μηνών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δημιουργήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1475 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018 για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα 2.1).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/04/2019
Τοπική ώρα: 11:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά, Ιρλανδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/04/2019
Τοπική ώρα: 15:00
Τόπος:

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Στη συνεδρίαση για την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν κατ' ανώτατο όριο 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο. Για λόγους οργάνωσης και ασφάλειας, οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου των εκπροσώπων, τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης για την αποσφράγιση των προσφορών στη διεύθυνση: EAC-UNITE-B3@ec.europa.eu μαζί με τον αριθμό αναφοράς της πρόσκλησης EAC/03/2018 στη γραμμή θέματος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/02/2019