Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 111579-2019

11/03/2019    S49

Luksemburg-Luxembourg: 06A40/2019/M002 - Ugovor za održavanje zgrada i tehničkih instalacija Europske kuće u Haagu, Sofiji i Valetti

2019/S 049-111579

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Bâtiment Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: L-2929
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Direction des infrastructures - contrats et marchés
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=4368#
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

06A40/2019/M002 - Ugovor za održavanje zgrada i tehničkih instalacija Europske kuće u Haagu, Sofiji i Valetti

Referentni broj: 06A40/2019/M002
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50000000 Usluge popravaka i održavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Održavanje zgrada i tehničkih instalacija Europskih kuća (ured za vezu Europskog parlamenta i predstavništvo EK-a) u Haagu, Sofiji i Valetti.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 750 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Održavanje zgrada i tehničkih instalacija Europske kuće u Haagu

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50700000 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL NEDERLAND
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Haag, Nizozemska.

II.2.4)Opis nabave:

Održavanje zgrada i tehničkih instalacija Europske kuće u Haagu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 306 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Obnova svake godine tijekom 5 dodatnih godina.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Europski parlament organizirat će (neobavezni) posjet lokaciji 27.3.2019. u 10:00 sati. Sudionici će se sastati na ulazu Europske kuće u Haagu.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Održavanje zgrada i tehničkih instalacija Europske kuće u Sofiji

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50700000 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BG БЪЛГАРИЯ
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sofija, Bugarska.

II.2.4)Opis nabave:

Održavanje zgrada i tehničkih instalacija Europske kuće u Sofiji.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 168 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Obnova svake godine tijekom 5 dodatnih godina.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Europski parlament organizirat će (neobavezni) posjet lokaciji 21.3.2019. u 10:00 sati. Sudionici će se sastati na ulazu Europske kuće u Sofiji.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Održavanje zgrada i tehničkih instalacija Europske kuće u Valletti

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50700000 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MT MALTA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Valletta, Malta.

II.2.4)Opis nabave:

Održavanje zgrada i tehničkih instalacija Europske kuće u Valletti.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 276 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Obnova svake godine tijekom 5 dodatnih godina.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Europski parlament organizirat će (neobavezni) posjet lokaciji 20.3.2019. u 10:00 sati. Sudionici će se sastati na ulazu Europske kuće u Valletti.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sudjelovanje u ovom pozivu na nadmetanje otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim osobama, pravnim osobama i javnim tijelima država članica Europske unije te svim fizičkim osobama, pravnim osobama i javnim tijelima država koje nisu članice, a koje su sklopile posebni sporazum s Europskom unijom u području javne nabave, na temelju čega imaju pristup ugovoru koji čini predmet ovog poziva na nadmetanje, pod uvjetima utvrđenim u tom sporazumu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 17/04/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/04/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Otvaranje ponuda održat će se u zgradi WIM, sis Rue Belliard 80, 1000 Bruxelles, BELGIJA u 10:00 sati (lokalno vrijeme u Bruxellesu).

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Pod prijetnjom uskraćivanja pristupa, ponuditelji koji žele sudjelovati na otvaranju ponuda svoju namjeru trebaju potvrditi najkasnije 2 radna dana prije datuma otvaranja ponuda, e-poštom na INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu, ograničavajući svoje predstavnike na 1 osobu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Posjetima lokaciji mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju. Radi pripreme vaše propusnice, molimo vas da naziv svog poduzeća te ime, funkciju, broj osobne iskaznice i datum rođenja sudionika pošaljete e-poštom na adresu INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu, 2 radna dana prije posjeta.

Potvrdu o upisu poslat ćemo vam e-poštom.

Europski će parlament nakon svakog posjeta sastaviti zapisnik posjeta lokaciji, koji će biti objavljen na mrežnoj stranici e-nadmetanja. Sve putne troškove povezane s posjetima lokaciji snose ponuditelji te ih Europski parlament neće nadoknaditi.

Prisustvovanje posjetu lokaciji nije obavezno.

Tijekom svakog posjeta lokaciji gospodarski subjekti moći će postaviti pitanja koja smatraju relevantnima i korisnima za sastavljanje ponude.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: FR - 67000
Država: Francuska
Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/02/2019