Usługi - 111579-2019

11/03/2019    S49

Luksemburg-Luksemburg: 06A40/2019/M002 – Umowa dotycząca konserwacji budynków i instalacji technicznych Domu Europejskiego w Hadze, Sofii i Valletcie

2019/S 049-111579

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Bâtiment Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: L-2929
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Direction des infrastructures - contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=4368#
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

06A40/2019/M002 – Umowa dotycząca konserwacji budynków i instalacji technicznych Domu Europejskiego w Hadze, Sofii i Valletcie

Numer referencyjny: 06A40/2019/M002
II.1.2)Główny kod CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Konserwacja budynków i instalacji technicznych Domu Europejskiego (biuro łącznikowe Parlamentu Europejskiego + przedstawicielstwo Komisji Europejskiej) w Hadze, Sofii i Valletcie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 750 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja budynków i instalacji technicznych Domu Europejskiego w Hadze

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Haga, Niderlandy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Konserwacja budynków i instalacji technicznych Domu Europejskiego w Hadze.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 306 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Coroczne odnowienie umowy w ciągu 5 następnych lat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Parlament Europejski zorganizuje nieobowiązkową wizytę w miejscu wykonania, która odbędzie się 27.3.2019 o godz. 10:00. Miejscem zbiórki będzie wejście do Domu Europejskiego w Hadze.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja budynków i instalacji technicznych Domu Europejskiego w Sofii

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sofia, Bułgaria.

II.2.4)Opis zamówienia:

Konserwacja budynków i instalacji technicznych Domu Europejskiego w Sofii.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 168 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Coroczne odnowienie umowy w ciągu 5 następnych lat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Parlament Europejski zorganizuje nieobowiązkową wizytę w miejscu wykonania, która odbędzie się 21.3.2019 o godz. 10:00. Miejscem zbiórki będzie wejście do Domu Europejskiego w Sofii.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Konserwacja budynków i instalacji technicznych Domu Europejskiego w Valletcie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: MT MALTA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Valletta, Malta.

II.2.4)Opis zamówienia:

Konserwacja budynków i instalacji technicznych Domu Europejskiego w Valletcie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 276 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Coroczne odnowienie umowy w ciągu 5 następnych lat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Parlament Europejski zorganizuje nieobowiązkową wizytę w miejscu wykonania, która odbędzie się 20.3.2019 o godz. 10:00. Miejscem zbiórki będzie wejście do Domu Europejskiego w Valletcie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

udział w tej procedurze przetargowej jest otwarty na takich samych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, prawnych i podmiotów publicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wszystkich osób fizycznych, prawnych i podmiotów publicznych z państw trzecich, które zawarły ze Unią Europejską specjalne porozumienie w dziedzinie zamówień publicznych, dające im dostęp do zamówienia będącego przedmiotem tego przetargu, na warunkach przewidzianych w porozumieniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/04/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Sesja otwarcia ofert odbędzie się budynku Wilfried Martens, pod adresem Rue Belliard 80, 1000 Bruxelles, BELGIA, o godz. 10:00 (czasu lokalnego w Brukseli).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Uprasza się oferentów, którzy chcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, o zgłoszenie się pod karą odmowy prawa do udziału w otwarciu ofert, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert pocztą elektroniczną (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu), przy jednoczesnym ograniczeniu liczby przedstawicieli do 1 osoby.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się udział w wizycie na miejscu nie więcej niż 2 przedstawicieli każdej spółki. Aby umożliwić przygotowanie przepustki, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu, na 2 dni robocze przed wizytą, nazwę spółki i nazwisko, stanowisko, numer dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia uczestników.

Zgłoszenie zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną.

Parlament Europejski sporządzi protokół z każdej wizyty, który zostanie opublikowany w witrynie internetowej e-Tendering. Ewentualne koszty podróży związane z wizytami ponoszą oferenci i koszty te nie będą zwracane przez Parlament Europejski.

Udział w wizytach na miejscu jest nieobowiązkowy.

Zachęca się przedstawicieli wykonawców, aby podczas wizyt zadawali pytania, które uznają za istotne i użyteczne pod kątem przygotowania oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: FR - 67000
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/02/2019