Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 111586-2021

05/03/2021    S45

България-София: Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

2021/S 045-111586

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на културата
Национален регистрационен номер: 000695160
Пощенски адрес: бул. „Александър Стамболийски“ № 17
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Маркова
Електронна поща: t.markova@mc.government.bg
Телефон: +359 9400987
Факс: +359 9438410
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mc.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.profilnakupuvacha.com/index.php?r=build/view_providerpage&n=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на културата

II.1.2)Основен CPV код
22800000 Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на културата

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предметът на обществената поръчка е доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на културата.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Начална дата: 30/08/2018
Крайна дата: 09/03/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 202-459113

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: РД11-03-54
Наименование:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на културата.

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
30/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Роел-98
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: бул. „Хр. Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1164
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +359 9461920
Факс: +359 9461920
Интернет адрес: www.roel-98.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 40 441.27 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/03/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
22800000 Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Доп. споразумение № РД11-03-4/29.01.2021 г. е сключено на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 116, ал. 1 т. 7 от ЗОП и със същото се удължава срокът на договора до 9.03.2021 г. включително или до достигане на максималната му стойност или до сключване на нов договор от индивидуалния възложите, въз основа на ново рамково споразумение на Централния орган за покупки, което от посочените събития настъпи по-рано.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 09/03/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 40 441.27 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Роел-98
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: бул. „Хр. Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +359 9461920
Факс: +359 9461920
Интернет адрес: www.roel-98.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Доп. споразумение № РД11-03-4/29.01.2021 г. към дог. № РД11-03-54 от 30.08.2018 г. е сключено на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и със същото се удължава срокът на договора до 9.03.2021 г. включително или до достигане на максималната му стойност, или до сключване на нов договор от индивидуалния възложител въз основа на ново рамково споразумение на Централния орган за покупки, което от посочените събития настъпи по-рано.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Доп. споразумение № РД11-03-4/29.01.2021 г. към дог. № РД11-03-54 от 30.08.2018 г. е сключено на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и със същото се удължава срокът на договора до 9.03.2021 г. включително или до достигане на максималната му стойност, или до сключване на нов договор от индивидуалния възложител въз основа на ново рамково споразумение на Централния орган за покупки, което от посочените събития настъпи по-рано.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 40 441.27 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 40 441.27 BGN