Servicios - 111611-2018

13/03/2018    S50

Polonia-Varsovia: Juegos de generadores de turbina

2018/S 050-111611

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: PGE Energia Ciepła S.A.
Dirección postal: Złota 59
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 00-120
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Kryńska
Correo electrónico: agnieszka.krynska@gkpge.pl
Teléfono: +48 126209582
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Dirección del perfil de comprador: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w PGE Energia Ciepła S.A. O/Wybrzeże (ECGdańsk)

Número de referencia: 1000842400
II.1.2)Código CPV principal
31124100 Juegos de generadores de turbina
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kapitalnego i modernizacji turbozespołu nr 4 w Elektrociepłowni Gdańskiej. Celem jest doprowadzenie do stanu pełnej sprawności technicznej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz rozwiązanie problemów eksploatacyjnych występujących na turbozespole.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże – 80-867 Gdańsk, ul. Swojska 9;

— Elektrociepłownia Gdańska EC2 – 80-555 Gdańsk ul. Wiślna 6.

II.2.4)Descripción del contrato:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w PGE Energia Ciepła S.A. Polska SA O/Wybrzeże (EC Gdańsk).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 184-377811
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2017/S 184-377811
Denominación:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w PGE Energia Ciepła S.A. O/Wybrzeże (EC Gdańsk)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Prowadzone postępowanie obarczone jest wadą prawną, ponieważ postępowania wszczęte przed dniem 13.11.2017 r., tj. przed datą przejęcia przez PGE S.A. spółki EDF Polska S.A., która nie podlegała w tym czasie ustawie, „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.1.2004, a przekraczały progi kwotowe dla zamówień sektorowych obligujące do jej stosowania, nie powinny być kontynuowane po tej dacie (Opinia Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych Pana Bogdana Artymowicza z dnia 29.12.2017 r.). W związku z powyższym, postępowanie zostało unieważnione.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
Dirección postal: ul. Trębacka 4
Localidad: Warszawa
Código postal: 00-074
País: Polonia
Correo electrónico: info@sakig.pl
Teléfono: +48 228274754
Dirección de internet: http://www.sakig.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
Dirección postal: ul. Trębacka 4
Localidad: Warszawa
Código postal: 00-074
País: Polonia
Correo electrónico: info@sakig.pl
Teléfono: +48 228274754
Dirección de internet: http://www.sakig.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/03/2018