El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 111611-2018

13/03/2018    S50

Polska-Warszawa: Turbozespoły

2018/S 050-111611

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Adres pocztowy: Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kryńska
E-mail: agnieszka.krynska@gkpge.pl
Tel.: +48 126209582
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w PGE Energia Ciepła S.A. O/Wybrzeże (ECGdańsk)

Numer referencyjny: 1000842400
II.1.2)Główny kod CPV
31124100 Turbozespoły
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kapitalnego i modernizacji turbozespołu nr 4 w Elektrociepłowni Gdańskiej. Celem jest doprowadzenie do stanu pełnej sprawności technicznej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz rozwiązanie problemów eksploatacyjnych występujących na turbozespole.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże – 80-867 Gdańsk, ul. Swojska 9;

— Elektrociepłownia Gdańska EC2 – 80-555 Gdańsk ul. Wiślna 6.

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w PGE Energia Ciepła S.A. Polska SA O/Wybrzeże (EC Gdańsk).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 184-377811
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2017/S 184-377811
Nazwa:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w PGE Energia Ciepła S.A. O/Wybrzeże (EC Gdańsk)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Prowadzone postępowanie obarczone jest wadą prawną, ponieważ postępowania wszczęte przed dniem 13.11.2017 r., tj. przed datą przejęcia przez PGE S.A. spółki EDF Polska S.A., która nie podlegała w tym czasie ustawie, „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.1.2004, a przekraczały progi kwotowe dla zamówień sektorowych obligujące do jej stosowania, nie powinny być kontynuowane po tej dacie (Opinia Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych Pana Bogdana Artymowicza z dnia 29.12.2017 r.). W związku z powyższym, postępowanie zostało unieważnione.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Trębacka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-074
Państwo: Polska
E-mail: info@sakig.pl
Tel.: +48 228274754
Adres internetowy: http://www.sakig.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Trębacka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-074
Państwo: Polska
E-mail: info@sakig.pl
Tel.: +48 228274754
Adres internetowy: http://www.sakig.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2018