Roboty budowlane - 111661-2014

Wyświetl widok skrócony

02/04/2014    S65

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2014/S 065-111661

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: Targowa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu
Osoba do kontaktów: Iwona Kriger
E-mail: iwona.kriger@plk-sa.pl
Tel.: +48 616332420
Faks: +48 616331015

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: https://zamowienia.plk-sa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 na stacji Krzesiny, na szlaku Poznań Krzesiny – Poznań Starołęka oraz na stacji Poznań Starołęka od km 191,185 do km 194,638 w ramach zadania pn.: „ Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań, odcinek Kórnik – Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 na stacji Krzesiny, na szlaku Poznań Krzesiny – Poznań Starołęka oraz na stacji Poznań Starołęka od km 191,185 do km 194,638 w ramach zadania pn.: „ Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań, odcinek Kórnik – Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254”.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 400 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Główne warunki płatności m. in.: 30 dni roboczych od otrzymania prawidłowo/poprawnie wystawionej faktury.
Szczegółowe informacje znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenia/lista:
a) „oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu”,
b) „oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania”,
c) „lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej”.
1.2. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 Ustawy, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2:
3.1. Lit. (a) (b) (c) (e) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.2. Lit. (d) (f) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8, 10 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 lit. (a) i (c) oraz pkt 3.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 3.1 lit. (b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy pkt 4 stosuje się odpowiednio.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia.
7. Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego - zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
7.2.W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 8.3.1; 8.3.2 oraz 8.3.3 Instrukcji dla Wykonawców uznaje się za spełnione, jeśli spełniają je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, zaś oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków mogą dotyczyć i zostać złożone tylko przez jednego z Wykonawców składających ofertę wspólną.
7.3.Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną (tj. każdy z Partnerów) musi wykazać, że brak jest podstaw do wykluczenia go z postępowania (zgodnie z pkt. 7.4).
7.4. Dokumenty wymienione w punkcie 1.2 a) - f) [lub/i (jeżeli ma zastosowanie) o których mowa w pkt. 9.2, 9.3, 9.4 i 9.5 Instrukcji dla Wykonawców] składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną (tj. każdy z Partnerów).
Oświadczenia (dokumenty), o których mowa w punkcie 1.1 składa (podpisuje) Lider (Pełnomocnik) - chyba, że w pełnomocnictwie ustanawiającym Lidera (Pełnomocnika) Partnerzy zastrzegli, że nie jest on uprawniony do składania oświadczeń (wówczas oświadczenia muszą być podpisane przez wszystkich Partnerów). Te spośród dokumentów, które sporządza Wykonawca [tj. wymienione w punkcie 9.1.3 lit. a), 9.1.4 lit. a) oraz c)Instrukcji dla Wykonawców] powinny być podpisane przez jego upełnomocnionych przedstawicieli (Pełnomocnika/Lidera).
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9.Jeżeli Oferta Partnerów występujących wspólnie zostanie wybrana, to:
— Umowa będzie podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
— Wykonawca nie zmieni swojego składu ani Pełnomocnika bez uprzedniej zgody Zamawiającego;
— Partnerzy będą solidarnie odpowiedzialni przed Zamawiającym za realizację Umowy;
— Pełnomocnik (Lider) będzie upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich Partnerów, indywidualnie i zbiorowo oraz będzie odpowiadał za realizację Umowy i jej rozliczenie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:
a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 15 000 000 PLN,
b) posiada, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN.
2. Do przeliczenia na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3.Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami finansowymi niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.
4.Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w punkcie 1 Wykonawca przedstawi w swojej ofercie:
a) część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić:
— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.
Zamawiający oczekuje, iż pisemne zobowiązanie będzie złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
— część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanej części sprawozdania (bez raportu) - dotyczącą podmiotu oddającego zasoby finansowe do dyspozycji Wykonawcy, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty (dotyczące podmiotu oddającego zasoby finansowe do dyspozycji Wykonawcy) określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dotyczącą podmiotu oddającego zasoby finansowe do dyspozycji Wykonawcy.
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednego lub więcej zamówień:
a) kompleksowej budowy lub przebudowy/modernizacji lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – Dz. U. 2013, poz. 1409 ze zm.) nawierzchni torowej wraz z podtorzem dla co najmniej 10 (dziesięciu) km torów kolejowych na zelektryfikowanej linii kolejowej.
b) budowy lub przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane) urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (ssp) dla co najmniej 2 przejazdów kolejowych,
c) budowy lub przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) co najmniej 5 rozjazdów kolejowych;
d) budowy lub przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) co najmniej 1 peronu kolejowego;
e) kompleksowej budowy lub przebudowy/modernizacji lub remontu (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) co najmniej 3 obiektów inżynieryjnych.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.
3.Na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych w
punkcie 1 Wykonawca przedstawi w ofercie:
a) „wykaz robót budowlanych” wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
— poświadczenie;
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
b) jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia. Zamawiający oczekuje, iż pisemne zobowiązanie będzie złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
4.Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem (1 osoba na nw. stanowiska:
— Kierownik Budowy - posiadający co najmniej 5 lata doświadczenia (łącznie) na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) na robotach związanych z budową lub przebudową lub remontem (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej oraz posiada uprawnienia budowlane* do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi (których zakres obejmuje co najmniej obiekt budowlany taki jak linia kolejowa);
— do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:
— mostowej,
— kolejowej,
— drogowej,
— telekomunikacyjnej,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nie dopuszcza się wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.
6. Przez pojęcie „uprawnienia budowlane” rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku, gdy osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko: Kierownik Budowy posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia, zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swojego zawodu, po dopełnieniu odpowiednich formalności.
7. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w punkcie 4 Wykonawca przedstawi:
a) „wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia”, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW.
b) jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia. Zamawiający oczekuje, iż pisemne zobowiązanie będzie złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
8. Wymagane jest wykazanie dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia [co najmniej po 1 jednostce (chyba, że poniżej podano inaczej)]:
— profilarka tłucznia typu ZTU, USP,
— lokomotywa n/t (normalnotorowa) spalinowa,
— zgrzewarka torowa obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka),
— 10 (dziesięć) wagonów samowyładowczych typu talbot i hopper-dozator,
— zestaw wagonów samowyładowczych typu dumpcar,
— 10 (dziesięć) wagonów platform,
— podbijarka torowa typu MD, PT, CSM, rozjazdowa typu PLM, PR, UNIMAT,
— dynamiczny stabilizator toru typu DGS
— oczyszczarki tłucznia typu OT, RM (min. 2 szt.) wraz z transporterem materiałów sypkich,
— profilarka ław torowiska typu PŁT
— 2 (dwa) naprężacze hydrauliczne do naciągania szyn,
— Zespół spawaczy termitowych,
— walec do zagęszczania gruntu, zagęszczarki min 3 szt.
— sprzęt do potokowej wymiany nawierzchni lub skład zrywkowo-układkowy.
— żuraw kolejowy typu EDK 300/5, EDK 750,
— koparko-ładowarki, spychacz gąsienicowy,
— samochody wywrotki
9. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania Zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.
10. Na potwierdzenie spełaniania warunku szczegółowego określonego w pkt 8
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą:
a) „wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami” (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW);
b) jeżeli Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji sprzętu i urządzeń na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia. Zamawiający oczekuje, iż pisemne zobowiązanie będzie złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
9090/IRO7ZA/000036/14/P
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 1 PLN
Warunki i sposób płatności: Pobieranie SIWZ, udostępnionej przez Zamawiającego na stronie internetowej (adres podano w ogłoszeniu o Zamówieniu oraz na stronie tytułowej SIWZ) jest nieodpłatne. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże SIWZ w wersji papierowej w terminie 5 dni – w takim przypadku opłata wynosi 1 020 PLN (netto) – płatne przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego. Niezależnie od ww. opłaty, Wykonawca zostanie obciążony kosztem przesłania SIWZ, w przypadku wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o przekazanie SIWZ w wersji papierowej.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.5.2014 - 10:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.5.2014 - 10:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. (do wysokości 5 000 000 netto PLN)
2. Termin zakonczenia realizacji zamówienia 5.12.2014 r.
3. Otwarcie ofert nastąpi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu, al. Niepodległości 8 (Poznań), na Sali nr 234 (1 piętro).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.
2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach wydaje postanowienie. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.3.2014