Услуги - 111720-2016

02/04/2016    S65

Гepмaния-Франкфурт на Майн: Медицински услуги за членовете на персонала на EIOPA, разделени на 2 партиди

2016/S 065-111720

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Пощенски адрес: Westhafen Tower, Westhafenplatz 1
Град: Frankfurt-on-Main
код NUTS: DE712 Frankfurt am Main
Пощенски код: 60327
Държава: Германия
Лице за контакт: Procurement Team
Електронна поща: procurement@eiopa.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eiopa.europa.eu/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1398
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Медицински услуги за членовете на персонала на EIOPA, разделени на 2 партиди.

Референтен номер: EIOPA/OP/051/2016.
II.1.2)Основен CPV код
85000000 Услуги на здравеопазването и социалните дейности
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на услуги, изисквани за медицински прегледи преди назначаване на работа и за годишни медицински прегледи (партида 1) и предоставяне на услуги, необходими за гарантиране, че работната среда в помещенията на EIOPA отговаря на съответните изисквания за здраве на работното място, както е предвидено в законите и регламентите на Германия и на ЕС, и че Органът отговаря на съответните изисквания по отношение на наблюдението на здравето на членовете на персонала, както е предвидено в регламентите на ЕС относно персонала (партида 2).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 480 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на услуги, предложени от медицински център

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
85120000 Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DE712 Frankfurt am Main
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на услуги, изисквани за медицински прегледи преди назначаване на работа и за годишни медицински прегледи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 340 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Осигуряване на услуги, предложени от медицински консултант

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
85100000 Услуги на здравеопазването
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DE712 Frankfurt am Main
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на услуги, необходими за гарантиране, че работната среда в помещенията на EIOPA отговаря на съответните изисквания за здраве на работното място, както е предвидено в законите и регламентите на Германия и на ЕС, и че Органът отговаря на съответните изисквания по отношение на наблюдението на здравето на членовете на персонала, както е предвидено в регламентите на ЕС относно персонала.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 140 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/05/2016
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/05/2016
Местно време: 10:00
Място:

EIOPA's Office, Westhafen Tower, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt-on-Main, ГЕРМАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. също интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Документите за обществена поръчка (включително тръжните спецификации) и допълнителните документи (включително въпроси и отговори) ще бъдат достъпни на следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1398

Заинтересованите страни се приканват да се регистрират посредством интернет страницата. След това ще бъдат уведомени от онлайн системата за обществени поръчки за всякакви актуализации, достъпни за тази покана за участие в търг. От страните, които не са регистрирани в страницата, се изисква да се консултират редовно с нея. EIOPA няма да бъде отговорна, в случай че оферентите не обърнат внимание на каквато и да било допълнителна информация относно тази покана за участие в търг, предоставена на настоящата интернет страница.

Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации и изменения по време на тръжния период.

Допълнителна информация относно договорните условия, подновяването на договори, условията за участие, изискваните минимални нива на възможности, общия прогнозен обем на поръчката и т.н. може да се намери в тръжните спецификации, достъпни на гореспоменатата интернет страница. Няма да се издава версия на хартиен формат.

През 3-те години след сключване на първоначалния договор, възлагащият орган ще може да прилага процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка за нови услуги, включващи повтарянето на подобни услуги, зададени на лицето, на което е възложена тази поръчка от възлагащия орган.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. също интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/03/2016