Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 111750-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

01/04/2015    S64

Κάτω Χώρες-Χάγη: Ερμάρια δικτύου, καλωδίωση και λοιπά παθητικά και ενεργητικά στοιχεία υποδομής, συμπεριλαμβανομένων σχετικών υπηρεσιών ΤΠΕ

2015/S 064-111750

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Europol
Ταχ. Διεύθυνση: Eisenhowerlaan 73
Πόλη: Χάγη
Ταχ. κωδικός: 2517 KK
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Υπόψη: γραφείου συμβάσεων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@europol.europa.eu
Τηλέφωνο: +31 703531681
Φαξ: +31 703180808

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.europol.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=779

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Ερμάρια δικτύου, καλωδίωση και λοιπά παθητικά και ενεργητικά στοιχεία υποδομής, συμπεριλαμβανομένων σχετικών υπηρεσιών ΤΠΕ.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 7: Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Χάγη, Κάτω Χώρες.

Κωδικός NUTS NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε έτη: 10
Αιτιολόγηση για συμφωνία πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη: Η κατ' εξαίρεση μεγάλη διάρκεια της σύμβασης είναι απαραίτητη λόγω των ειδικών απαιτήσεων των αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως για παράδειγμα η εκτενής συντήρηση.

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 10 000 000 EUR
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Ο παρών διαγωνισμός είναι απαραίτητος για την παραγγελία αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τυποποιημένα και ειδικά διαμορφωμένα ερμάρια δικτύου ΤΠΕ για τις εγκαταστάσεις της Europol.
— Αγαθά: περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τυποποιημένα και ειδικά διαμορφωμένα ερμάρια δικτύου ΤΠΕ με σχετική καλωδίωση κορμού/προσωρινής σύνδεσης, χαλκού ή/και ινών, ενεργά και παθητικά στοιχεία υποδομής όπως μεταξύ άλλων τροφοδότηση χωρίς διακοπή (UPS), μονάδα διανομής ισχύος (PDU), μηχανισμός ασφάλισης θυρών, κάμερες, διακόπτες KVM (πληκτρολόγιο, βίντεο και ποντίκι) και λύσεις διαχείρισης από απόσταση.
— Υπηρεσίες: περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εγκατάσταση αγαθών, παραγωγή και διαμόρφωση λογισμικού, παροχή συμβουλών, διαχείριση σχεδίων, κατάρτιση, μεταφορές, αποθήκευση και υποστήριξη (επιτόπια και από απόσταση), καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με τον σχεδιασμό, κατασκευή και στήριξη κέντρου δεδομένων. Οι υπηρεσίες θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν διαχείριση σχεδίου και παροχή συμβουλών σχετικά με νέες δομές καθώς και σημαντικές επεκτάσεις του υπάρχοντος περιβάλλοντος της Europol.
Το τμήμα που αφορά τη συντήρηση:
— συντήρηση των νέων και υπαρχόντων ερμαρίων και συναφών ενεργών/παθητικών εξαρτημάτων σε όλες τις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

48800000 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές, 48820000 Εξυπηρετητές, 45300000 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων, 45314320 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών, 30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες, 72315000 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 έτη με 2 πιθανές επεκτάσεις διάρκειας 2 ετών η καθεμία για το τμήμα των αγορών (6 έτη συνολικά). Το τμήμα της σύμβασης που αφορά τη συντήρηση θα έχει 2 επιπλέον πιθανές επεκτάσεις διάρκειας 2 ετών η καθεμία (10 έτη συνολικά). Η δαπάνη για τη μέγιστη διάρκεια της σύμβασης είναι 10 000 000 EUR κατ' ανώτατο όριο.
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Όπως ορίζεται στα έγγραφα προεπιλογής.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Όπως ορίζεται στα έγγραφα προεπιλογής.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Όπως ορίζεται στα έγγραφα προεπιλογής.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
D/C1/1503.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
29.4.2015 - 23:59
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
Άλλη: Η προσοχή των υποψηφίων εφιστάται στο γεγονός ότι η γλώσσα εργασίας της Europol είναι τα αγγλικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Είναι δυνατή η μεταφόρτωση και μελέτη όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών από τον σύνδεσμο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών που αναφέρεται ανωτέρω, ωστόσο προκειμένου να χρησιμοποιήσουν ορισμένες επιλογές του δικτυακού τόπου ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, οι χρήστες θα πρέπει να συνδεθούν. Αφού συνδεθούν, οι χρήστες θα πρέπει να επιλέξουν την «εγγραφή» σε πρόσκληση υποβολής προσφορών, οπότε θα μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για συμβάντα όπως έκδοση νέων εγγράφων ή ερωτήσεις. Επίσης, αυτό θα επιτρέψει στους χρήστες να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Η Europol συνιστά θερμά την εγγραφή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μην κινδυνεύουν να χάσουν οποιαδήποτε πληροφορία.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
20.3.2015