Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 111750-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

01/04/2015    S64

Holandsko-Haag: IKT stojany, káblovanie a ďalšie pasívne a aktívne infraštrukturálne prvky vrátane súvisiacich služieb

2015/S 064-111750

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Europol
Poštová adresa: Eisenhowerlaan 73
Mesto/obec: Haag
PSČ: 2517 KK
Štát: Holandsko
Kontaktná osoba: kancelária pre obstarávanie
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefón: +31 703531681
Fax: +31 703180808

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.europol.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=779

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
IKT stojany, káblovanie a ďalšie pasívne a aktívne infraštrukturálne prvky vrátane súvisiacich služieb.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Haag, Holandsko.

Kód NUTS NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 10
Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody, ktorej platnosť je dlhšia než štyri roky: Mimoriadne trvanie zmluvy je potrebné z dôvodu osobitných požiadaviek týkajúcich sa tovarov a služieb zahrnutých do rozsahu obstarávania, napríklad na rozšírenú údržbu.

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 10 000 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Toto obstarávanie je potrebné, aby bolo možné objednať tovar a služby súvisiace so štandardnými a na zákazku vyrobenými IKT stojanmi pre pracoviská Europolu.
— Tovary: zahŕňa, ale neobmedzuje sa na, štandardné a prispôsobené IKT stojany so súvisiacou hlavnou/prepojovacou kabelážou z medi a/alebo optiky, aktívne a pasívne infraštrukturálne prvky ako, okrem iného, zdroj neprerušiteľného napájania (UPS), jednotky na rozvoj elektrickej energie (PDU), mechanizmus uzamykania dverí, kamery, prepínače KVM (klávesnica, video a myš) a riešenia diaľkového riadenia.
— Služby: zahŕňa, ale neobmedzuje sa na, implementáciu a konfiguráciu softvéru, poradenstvo, projektové riadenie, školenie, dopravu, skladovanie a podporu (na mieste a na požiadanie), ako aj akúkoľvek ďalšiu činnosť súvisiacu s návrhom, stavbou a podporou dátového centra. Služby môžu zahŕňať aj projektové riadenie a poradenstvo nových stavieb, ako aj hlavné rozšírenia súčasného prostredia Europolu.
Časť týkajúca sa údržby:
— údržba nových a existujúcich stojanov a súvisiacich aktívnych/pasívnych komponentov vo všetkých vyššie uvedených miestach.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

48800000 Informačné systémy a servery, 48820000 Servery, 45300000 Stavebno-inštalačné práce, 45314320 Inštalovanie počítačovej kabeláže, 30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál, 72315000 Riadenie a podpora dátových sietí

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Trvanie zmluvy bude 2 roky s 2 možnými predĺženiami vždy o 2 roky v súvislosti s časťou týkajúcou sa nákupu (celkovo 6 rokov). Časť zmluvy týkajúca sa údržby bude mať 2 možné predĺženia vždy o 2 dodatočné roky (celkovo 10 rokov). Výdavky na maximálnu životnosť zmluvy predstavujú maximálne 10 000 000 EUR.
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podľa podkladov k predbežnej kvalifikácii.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podľa podkladov k predbežnej kvalifikácii.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Podľa podkladov k predbežnej kvalifikácii.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: nie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
D/C1/1503.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
29.4.2015 - 23:59
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
Iné: Upozorňujeme uchádzačov na skutočnosť, že angličtina je pracovným jazykom Europolu.
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Všetky dokumenty týkajúce sa tejto výzvy na súťaž sú stiahnuteľné a viditeľné po kliknutí na odkaz pre elektronické obstarávanie uvedený vyššie, avšak použitie niektorých možností na webovej stránke pre elektronické obstarávanie si vyžaduje, aby sa používatelia prihlásili. Po prihlásení budú mať používatelia možnosť odoberať informácie v súvislosti s výzvou na súťaž, čo znamená, že budú dostávať notifikácie o záležitostiach, ako je publikácia nových dokumentov alebo otázok. Okrem toho budú mať používatelia možnosť klásť otázky súvisiace s výzvou na súťaž.
Europol túto skutočnosť veľmi odporúča z dôvodu vyhnúť sa riziku absencie akýchkoľvek informácií.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, kedy túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20.3.2015