Υπηρεσίες - 111771-2015

01/04/2015    S64    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Άνευ αντικειμένου 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Ετήσιος κατάλογος αναδόχων

2015/S 064-111771

[Άρθρο 124 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής]


Μέρος I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημείο(α) επικοινωνίας:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόψη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, boulevard Konrad Adenauer, 2925 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Tηλ. +352 4303-1.

Διεύθυνση(ύνσεις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.curia.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση στην ενημέρωση: http://www.curia.europa.eu


Μέρος II: Κατάλογος συμβάσεων για τις οποίες δεν έχει δημοσιευθεί ειδική γνωστοποίηση ανάθεσης

II.1)Τύπος της σύμβασης:
Υπηρεσίες.
II.2)Ανάθεση της σύμβασης:
Σύμβαση αριθ. 1.
Τίτλος: Μεταφορά του προσωπικού του Δικαστηρίου από την υπηρεσία αστικών λεωφορείων του Δήμου του Λουξεμβούργου.
II.2.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:
21.2.2014.
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές:
Αριθμός ληφθεισών προσφορών: 1.
II.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση:
Δημοτική αρχή της πόλης του Λουξεμβούργου, 42, place Guillaume, 1648 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.
II.2.4)Αντικείμενο της σύμβασης:
Μεταφορά του προσωπικού του Δικαστηρίου από την υπηρεσία αστικών λεωφορείων του Δήμου του Λουξεμβούργου.
II.2.7)Συνολική τελική αξία της(των) σύμβασης(άσεων):
Αξία: 100 485,25 EUR εκτός ΦΠΑ.


Μέρος III: Συμπληρωματικές πληροφορίες

III.2)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20.3.2015.