Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 111775-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

01/04/2015    S64

Belgicko-Brusel: DIGIT/R2/PO/2014/041 – „Out-tasking“ (vykonávanie úloh vonkajšími zdrojmi) činností pre systémové a infraštruktúrne služby (OASIS II)

2015/S 064-111775

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre informatiku, Riaditeľstvo R: správa a optimalizácia zdrojov, oddelenie 3: riadenie obstarávaní a zmlúv v oblasti IKT
Poštová adresa: rue Belliard 28, kancelária: 07/142
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: pán Martin Bilbao, vedúci oddelenia
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefón: +32 22960762
Fax: +32 22957702

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=778

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Iné: informačné technológie.
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
DIGIT/R2/PO/2014/041 – „Out-tasking“ (vykonávanie úloh vonkajšími zdrojmi) činností pre systémové a infraštruktúrne služby (OASIS II).
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Miestom dodania tovarov a poskytovania služieb bude predovšetkým Luxembursko s obmedzeným počtom pracovníkov, ktorí môžu prípadne pracovať v Belgicku (výnimočne sa môžu plánovať aj iné miesta v Európskej únii).

Kód NUTS LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ),BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 7
Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody, ktorej platnosť je dlhšia než štyri roky: Maximálne až 7-ročné trvanie zmluvy je odôvodnené komplexnosťou poskytovaných služieb, dôležitým obdobím plánovaného preberania a odovzdávania, zdĺhavým procesom zaúčania zamestnancov zapojených do poskytovania služieb a neprerušovaným vykonávaním zákazky, ktoré je potrebné pre organizovanie služieb.
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzavrieť rámcovú zmluvu na „out-tasking“ služieb týkajúcich sa výpočtovej techniky, virtualizácie, ukladania, zálohovania a infraštruktúr počítačovej miestnosti. Budúci dodávateľ bude konkrétne poskytovať operačné a architektonické služby a služby projektového riadenia v týchto oblastiach: Windows, Unix (vrátane Linuxu), zálohovanie a ukladanie, virtualizácia, infraštruktúra dátového centra. Dodávateľ bude poskytovať tieto služby v rámci 3 základných spôsobov poskytovania služieb: 1) základné služby, 2) doplnkové služby a 3) príležitostné služby.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora, 72500000 Služby súvisiace s počítačmi

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Odhadovaný celkový objem zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 84 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri súťažné podklady.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri súťažné podklady.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Pozri súťažné podklady.
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Pozri súťažné podklady.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: nie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
DIGIT/R2/PO/2014/041.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 64-108239 z 1.4.2014

IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
15.6.2015
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 22.6.2015 - 10:30

Miesto:

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre informatiku, rue Belliard 28, 1049 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania obálok sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z bezpečnostných a organizačných dôvodov by mali uchádzači oznámiť meno osoby (osôb) e-mailom Generálnemu riaditeľstvu pre informatiku (na e-mailovú adresu: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu) najneskôr 2 pracovné dni pred otváraním ponúk. V opačnom prípade si Generálne riaditeľstvo pre informatiku vyhradzuje právo odmietnuť prístup zástupcu (zástupcov) uchádzača na otváranie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie

Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=778

Zainteresované strany sa môžu v prípade záujmu zaregistrovať prostredníctvom webovej stránky. Vďaka tomu budú môcť byť informovaní prostredníctvom systému na elektronické predkladanie ponúk v prípade, že bude k dispozícii aktualizácia súčasnej výzvy na predloženie ponúk. Neregistrované strany žiadame, aby pravidelne navštevovali túto webovú stránku. Komisia nebude niesť zodpovednosť za to, ak si uchádzači nevšimnú ďalšie informácie týkajúce sa tejto výzvy na predloženie ponúk, zverejnené na webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená kópia. Generálne riaditeľstvo pre informatiku získalo osvedčenie „EMAS“ v roku 2008, a preto uplatňuje ekologické správanie. EMAS je systém pre ekologickú správu a audit, dobrovoľný nástroj EÚ používaný organizáciami na zlepšenie ich environmentálneho pôsobenia. Rámcová zmluva bude mať pôvodné trvanie 4 roky s možnosťou 3 predĺžení, zakaždým na 1 rok.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre informatiku, Riaditeľstvo R: správa a optimalizácia zdrojov, oddelenie 3: riadenie obstarávaní a zmlúv v oblasti IKT
Poštová adresa: rue Belliard 28, kancelária: 07/142
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefón: +32 22960762
Internetová adresa: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20.3.2015