Tjänster - 112130-2021

Submission deadline has been amended by:  134395-2021
05/03/2021    S45

Sverige-Stockholm: Förmedling av kontorspersonal

2021/S 045-112130

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sjunde AP-Fonden
Nationellt registreringsnummer: 802406-2302
Postadress: Hornsgatan 15
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 117 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Helena Ottosson Kraus
E-post: helena.ottossonkraus@affarsconcept.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ap7.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsmpflgql&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsmpflgql&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Project Manager Officer (PMO)

Referensnummer: 2021/23
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79621000 Förmedling av kontorspersonal
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling omfattar en Project Manager Officer (PMO) och PMO:n beräknas behövas på 50 % av en heltidstjänst. AP7 har under slutet av 2020 omorganiserat delar av den administrativa avdelningen och upprättat en funktion som heter ’Affärsutveckling & Verksamhetsstöd’. I denna nya funktion ingår också AP7’s projektkontor. Leverantörens uppdrag är att komplettera funktionen med en PMO som tar ansvar för och driver projektkontoret.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79411100 Konsulttjänster för företagsutveckling
79500000 Kontorshjälp
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling omfattar en Project Manager Officer (PMO) och PMO:n beräknas behövas på 50 % av en heltidstjänst. AP7 har under slutet av 2020 omorganiserat delar av den administrativa avdelningen och upprättat en funktion som heter ’Affärsutveckling & Verksamhetsstöd’. I denna nya funktion ingår också AP7’s projektkontor. Leverantörens uppdrag är att komplettera funktionen med en PMO som tar ansvar för och driver projektkontoret.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Avtalet ska löpa på ett år räknat från och med dag för avtalets undertecknande. Avtalet förlängs därefter automatiskt ett år i taget, dock med högst tre år. Avtalet kan således komma att gälla under en längsta sammanlagd avtalsperiod om fyra år. I det fall AP7 väljer att säga upp avtalet ska AP7 avisera Leverantören skriftligen senast tre månader före utgången avtalsperiod.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/04/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 04/10/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/04/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Postnummer: 117 99
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/03/2021