29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 112147-2023

22/02/2023    S38

Polska-Lublin: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

2023/S 038-112147

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 250-730466)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 21
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-075
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Cichecka
E-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 815349241
Faks: +48 815349239
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne”. Odcinek nr 1: Piaski, węzeł „Piaski Wschód” („Chełm”) wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” („Łopiennik”) wraz z węzłem”

Numer referencyjny: O.LU.D-3.2410.9.2022.mc
II.1.2)Główny kod CPV
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa odcinka drogi ekspresowej S17 na trasie Piaski – Hrebenne. Początek odcinka przyjęto w km lokalnym 0+000,00 (zgodnie z Dokumentacją Projektową w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne” Część 1, odcinek realizacyjny nr 1: Piaski, węzeł „Piaski Wschód” („Chełm”) wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” („Łopiennik”) wraz z węzłem”, zaś koniec w km lokalnym ok. 16+264,79. Powyższy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiatach: świdnickim i krasnostawskim, na terenie gmin Piaski, Fajsławice i Łopiennik Górny.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/02/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 250-730466

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/04/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 22/06/2023
Powinno być:
Data: 14/08/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 17/04/2023
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: