Werken - 112295-2018

14/03/2018    S51    - - Werken - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Zabrze: Revisie- en opknapwerkzaamheden

2018/S 051-112295

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59
Zabrze
41-800
Polen
Contactpersoon: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
Telefoon: +48 326303091
E-mail: esmietana@muzeumgornictwa.pl
Fax: +48 2771125
NUTS-code: PL229

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.muzeumgornictwa.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska"

Referentienummer: ZP/19/MGW/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45453000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Muzeum Górnictwa Węglowego zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19, w tym:

4.1.1. Przebudowa wnętrza i remont ogólnobudowlany,

4.1.2. Zmiana sposobu użytkowania polegająca na adaptacji części poddasza na cele użytkowe,

4.1.3. Przebudowa wraz z rozbudową pionu komunikacyjnego (klatka K2),

4.1.4. Przebudowa pionu komunikacyjnego w części północnej budynku (klatka K3),

4.1.5. Budowa podziemnej kondygnacji zawierającej pomieszczenia magazynowo ekspozycyjne,

4.1.6. Budowa garażu podziemnego wraz z rampą zjazdową,

4.1.7. Remont konserwatorski elewacji oraz wnętrza budynku,

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
NUTS-code: PL229
Voornaamste plaats van uitvoering:

Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze, ul. 3 Maja 19.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Muzeum Górnictwa Węglowego zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19, w tym:

1.1. Przebudowa wnętrza i remont ogólnobudowlany,

1.2. Zmiana sposobu użytkowania polegająca na adaptacji części poddasza na cele użytkowe,

1.3. Przebudowa wraz z rozbudową pionu komunikacyjnego (klatka K2),

1.4. Przebudowa pionu komunikacyjnego w części północnej budynku (klatka K3),

1.5. Budowa podziemnej kondygnacji zawierającej pomieszczenia magazynowo ekspozycyjne,

1.6. Budowa garażu podziemnego wraz z rampą zjazdową,

1.7. Remont konserwatorski elewacji oraz wnętrza budynku,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dalej SOPZ, określa w szczególności Projekt budowlany, oraz STWiORB który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” w ramach naboru wniosków dla VIII osi - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Środki na sfinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia będą pochodziły w 85 % z dofinansowania dla projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” w ramach naboru wniosków dla VIII osi - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: ZP/19/MGW/2017
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zgodnie z art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 180-367880
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska"

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 13.2.2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Cena oferty z najniższą ceną wynosi 37 997 709,81 PLN.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia kwotę 20 282 724,13 PLN.

Zamawiający nie może zwiększyć wysokości środków na sfinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia do ceny oferty z najniższa ceną.

Uzasadnienie prawne unieważnienia.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych„Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198g Prawa zamówień publicznych), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.3.1. i 19.3.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Prawa zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Prawa zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018