Diensten - 112309-2017

25/03/2017    S60

Nederland-Roermond: Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten

2017/S 060-112309

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschapsbedrijf Limburg
Nationaal identificatienummer: 481750102
Postadres: Maria Theresialaan 99
Plaats: Roermond
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6043 CX
Land: Nederland
Contactpersoon: K. van Aert
E-mail: inkoop@wbl.nl
Telefoon: +31 888420000
Fax: +31 475311605
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wbl.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Netwerk als dienst.

Referentienummer: 2016.08553
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst is voornemens met 1 ondernemer een dienstverleningsovereenkomst te sluiten.

De opdracht omvat de 24/7 beheerde dienstverlening van de LAN, WLAN en firewall infrastructuur (Infrastructure as a service: IaaS). Tevens behoort ook ertoe het single point of contact beheer voor overige netwerkleveranciers, het WsL, overige partners en het WBL. Het WBL wil ter voorbereiding op de komst van de nieuwe gebruikers de LAN en WLAN infrastructuur in de vestigingen herzien en daar waar nodig upgraden of vervangen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL42 Limburg (NL)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie paragraaf 2.5 van het beschrijvend document.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: Geen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 149-270283
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Netwerk als dienst

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Open Line Managed Services
Nationaal identificatienummer: 14016243
Postadres: Amerikalaan 90
Plaats: Maastricht-Airport
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6199 AE
Land: Nederland
E-mail: info@openline.nl
Telefoon: +31 438507500
Internetadres: http://www.openline.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Postadres: Sint Annadal 1
Plaats: Maastricht
Postcode: 6214 PA
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 433465465
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Limburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/03/2017