Werken - 112311-2018

14/03/2018    S51    - - Werken - Award Aankondiging - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Rivecourt: Aanleg van snelwegen en wegen

2018/S 051-112311

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Rivecourt
21600534800018
2 rue de la Mairie
Rivecourt
60126
Frankrijk
Telefoon: +33 344411864
E-mail: m.rivecourt@wanadoo.fr
NUTS-code: FRE22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.adto.fr/avis-de-marches

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aménagement de trottoirs, rue de la République

Referentienummer: Adto 17-230
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 44 308.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'appliquer l'article 30-I-7 du Décret du 25.3.2016.

Le marché ne sera pas reconduit.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Avis d'attribution du marché établit en application de l'article 180 1º du Décret 2016-360.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eurovia Picardie
boulevard Henri Barbusse — BP 10064
Thourotte Cedex
60777
Frankrijk
NUTS-code: FRE22

Internetadres: http://www.adto.fr/avis-de-marches

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 308.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Modalités de consultation du marché: consultation sur place ou envoi d'une copie sur demande expresse, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Date de signature du marché: 23.2.2018.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemercier
Amiens
80011
Frankrijk
Telefoon: +33 322336170
E-mail: greffe.ta-amiens@juradm.fr
Fax: +33 322336171
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
CCRA 54
Préfecture, 1 rue du Préfet Claude Erignac, CS 60031
Nancy
54038
Frankrijk
Telefoon: +33 383342626
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel: depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L. 551-1 du code de justice administrative),

— référé contractuel: 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-1 à R. 551-9 du code de justice administrative),

— recours pour excès de pouvoir: dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R. 421-1 à R. 421-3 du code de justice administrative),

— recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018