Werken - 112334-2018

14/03/2018    S51    - - Werken - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Clermont-Ferrand: Bouwwerkzaamheden

2018/S 051-112334

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Crous de Clermont-Ferrand
25 rue Etienne Dolet
Clermont-Ferrand
63000
Frankrijk
E-mail: marches@crous-clermont.fr
NUTS-code: FRK14

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.crous-clermont.fr

Adres van het kopersprofiel: https://achatpublic.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aide à l'étudiant

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réhabilitation du bâtiment B de la résidence universitaire du Clos Saint-Jacques à Clermont-Ferrand

Referentienummer: 2018/501
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Réhabilitation du bâtiment B de la résidence universitaire du Clos Saint-Jacques à Clermont-Ferrand.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 893 282.79 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vrd — depose — gros œuvre — désamiantage — ascenseur — étancheité

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Clermont-Ferrand.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gros œuvre — désamiantage — ascenseur — étanchéité.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Equipement fitness et mobilier extérieur.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: réhabilitation du bâtiment B de la résidence universitaire du Clos St Jacques à Clermont-Ferrand
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries extérieures — serrurerie — ITE

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
44316500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Clermont-Ferrand.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiseries extérieures — serrurerie — ITE

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Brise soleil.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: réhabilitation du bâtiment B de la résidence universitaire du Clos St Jacques à Clermont-Ferrand
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries intérieures

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Clermont-Ferrand.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiseries intérieures.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: réhabilitation du bâtiment B de la résidence universitaire du Clos St Jacques à Clermont-Ferrand
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sols PVC — carrelage — plâtrerie — peinture — faux plafonds

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100
45410000
44112200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Clermont-Ferrand.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sols PVC — carrelage — plâtrerie — peinture — faux plafonds.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: réhabilitation du bâtiment B de la résidence universitaire du Clos St Jacques à Clermont-Ferrand
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cabines tri-fonctions

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39144000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Clermont-Ferrand.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cabines tri-fonctions.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: réhabilitation du bâtiment B de la résidence universitaire du Clos St Jacques à Clermont-Ferrand
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chauffage — ventilation — désenfumage — plomberie

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Clermont-Ferrand.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chauffage — ventilation — désenfumage — plomberie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: réhabilitation du bâtiment B de la résidence universitaire du Clos St Jacques à Clermont-Ferrand
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricite courants forts et faibles

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Clermont-Ferrand.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Électricité courants forts et faibles.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: réhabilitation du bâtiment B de la résidence universitaire du Clos St Jacques à Clermont-Ferrand
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobiliers

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
39143112
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Clermont-Ferrand.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mobiliers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Mobilier salle bleue.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: réhabilitation du bâtiment B de la résidence universitaire du Clos St Jacques à Clermont-Ferrand
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 204-419890
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/501
Perceel nr.: 1
Benaming:

Gros œuvre — désamiantage — ascenseur — etancheité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tabard construction (mandataire)
route de l'hermitage
Premilhat
03410
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EGC Auvergne
3 rue Blaise Pascal
Mozac
63200
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 757 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/501
Perceel nr.: 2
Benaming:

Menuiseries extérieures — serrurerie — ITE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Établissement forêt
9 route de Frugères les Mines
Lempdes-sur-Allagnon
43410
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 955 582.33 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/501
Perceel nr.: 3
Benaming:

Menuiseries intérieures

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Initiales constructions
14 rue des Frères Gardise
Menetrol
63200
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 469 397.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/501
Perceel nr.: 4
Benaming:

Sols PVC — carrelage — plâtrerie — peinture — faux plafonds

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Chartron (mandataire)
9 rue Joseph Desaymard
Clermont Ferrand
63000
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Scop carreau plus
104 rue de la Fontaine
Blanzat
63112
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Chauvet Lepage
15b rue du Mont Mouchet
Aulnat
63510
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 732 731.09 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/501
Perceel nr.: 5
Benaming:

Cabines tri-fonctions

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Baudet
rue Saint-Fiacre
Mouchamps
85640
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 399 959.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/501
Perceel nr.: 6
Benaming:

Chauffage — ventilation — désenfumage — plomberie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Celium energies centre
14 rue des Ronzières
Clermont-Ferrand
63000
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 511 418.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/501
Perceel nr.: 7
Benaming:

Électricité courants forts et faibles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAEC
1bis rue Blaise Pascal
Riom
63200
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 649 876.09 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/501
Perceel nr.: 8
Benaming:

Mobilier

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eur'Equip
722 Faubourg d'Arras
Lambres Lez Douai
59522
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 417 317.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon — BP 129
Clermont-Ferrand
63000
Frankrijk
Telefoon: +33 473146100
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Fax: +33 473146129

Internetadres: https://clermont-ferrand.tribunal-administratif.fr/ta-cca/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon — BP 129
Clermont-Ferrand
63000
Frankrijk
Telefoon: +33 473146100
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Fax: +33 473146129

Internetadres: https://clermont-ferrand.tribunal-administratif.fr/ta-cca/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018