Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 112370-2021

05/03/2021    S45

Nederland-Alkmaar: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2021/S 045-112370

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Alkmaar
Nationaal identificatienummer: 62255398
Postadres: Langestraat 97
Plaats: Alkmaar
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1811 JD
Land: Nederland
Contactpersoon: Carla Sels
E-mail: CSels@alkmaar.nl
Telefoon: +31 614418519
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.alkmaar.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/421312
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288907&B=CTMSOLUTIONALKMAAR
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288907&B=CTMSOLUTIONALKMAAR
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Inhuur externen Gebiedsontwikkeling

Referentienummer: C1000004292
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Aanbesteding van de gemeente Alkmaar is door middel van een Europese Aanbestedingsprocedure, raamovereenkomsten af te sluiten met meerdere partijen voor de inhuur van zowel strategische en tactische adviseurs als operationele medewerkers voor gebiedsontwikkelingsvraagstukken van de gemeente Alkmaars.

1. Perceel 1. Programma- en projectmanagement;

2. Perceel 2. Ruimtelijke vormgeving, ordening en planologie;

3. Perceel 3. Vergunningverlening en Toezichthouden;

4. Perceel 4. Juridische ondersteuning leefgebied en vastgoed;

5. Perceel 5. Adviesdiensten ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsvisie- en ontwikkelingsstrategie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Programma- en projectmanagement

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise:

a) programma managers;

b) projectleiders deelgebieden/projecten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Maximaal twee (2) maal voor de duur van één (1) jaar (twaalf maanden).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ruimtelijke vormgeving, ordening en planologie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise:

a) stedenbouwkundige;

b) verkeerskundige;

c) planeconoom;

d) omgevingsontwerper;

e) medewerker Ruimtelijke Plannen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Maximaal twee (2) maal voor de duur van één (1) jaar (twaalf maanden).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vergunningverlening en Toezichthouden

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise:

a) plantoetser;

b) bouwinspecteur;

c) constructeur;

d) medewerker omgevings-/ondernemersloket.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Maximaal twee (2) maal voor de duur van één (1) jaar (twaalf maanden).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Juridische ondersteuning leefgebied en vastgoed

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79100000 Juridische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise:

a) juridisch adviseur economie & vastgoed;

b) juridisch adviseur Omgevingsrecht.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Maximaal twee (2) maal voor de duur van één (1) jaar (twaalf maanden).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adviesdiensten ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsvisie- en ontwikkelingsstrategie

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel onderscheidt zich van perceel 1, 2, 3 en 4 doordat de werkzaamheden op basis van een resultaatsverplichting worden uitgevoerd (Opdrachtgever bepaalt het “wat” en niet het “wie en hoe”). De Opdrachtnemer dient te beschikken over de juiste expertise (kennis en kunde) en organisatie om de verwachte dienstverlening uit te voeren, onderstaand een niet-limitatief aantal voorbeelden van opdrachten die kunnen worden uitbesteed:

a) haalbaarheidsstudie;

b) milieueffectenrapportage;

c) toekomstvisie;

d)verkenningen;

e) ecologisch onderzoek;

f) geotechnisch onderzoek;

g) akoestisch onderzoek;

h) second opinion (kostenraming, herberekening);

i) bodemonderzoek

j) onderzoek naar kabels en leidingen;

k) planstudies;

l) realisatiefase;

m) planuitwerkingen;

n) milieukundig onderzoek;

o) technische ontwerpen;

p) verkeersonderzoek en verkeersanimaties.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Maximaal twee (2) maal voor de duur van één (1) jaar (twaalf maanden).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/04/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/07/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/04/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: ntb
Plaats: ntb
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: ntb
Plaats: ntb
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/03/2021