Werken - 112392-2018

14/03/2018    S51    - - Werken - Award Aankondiging - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Installeren van brandalarmsystemen

2018/S 051-112392

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Amt für Bau und Immobilien
Gerbermühlstr. 48
Frankfurt am Main
60594
Duitsland
Contactpersoon: Submissionsstelle
E-mail: LV-Versand.Hochbauamt@stadt-frankfurt.de
Fax: +49 69-212-43118
NUTS-code: DE712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vergabe.stadt-frankfurt.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Alte Oper Frankfurt Erneuerung Brandmeldeanlage [BL015]

Referentienummer: 65-2017-00558
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45312100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Austausch der Flächendeckenden Brandmeldeanlage.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Im Rahmen der brandschutztechnischen Sanierung der Alten Oper in Frankfurt am Main wird die Brandmeldeanlage im Gebäude erneuert bzw. neu aufgebaut. Eine aufgeschaltete und flächendeckende Brandmeldeanlage ist zu erstellen. Die Brandmeldeanlage muss entsprechend den Normen VDE 0833, DIN 14675, den Bedingungen der zuständigen Feuerwehr und bei Versicherungsauflagen zusätzlich den Richtlinien der VdS Schadenverhütung in der jeweils neuesten und aktuellsten Fassung errichtet werden. Das Objekt wird im laufenden Betrieb umgebaut.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt, Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III 31.4 – VOB-Stelle
Wilhelminenstr. 1-3
Darmstadt
64283
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018