Usługi - 112394-2022

02/03/2022    S43

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2022/S 043-112394

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 017-041180)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Najwyższa Izba Kontroli
Adres pocztowy: ul. Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wydział zamówień publicznych
E-mail: nik.zp@nik.gov.pl
Tel.: +48 224445714
Faks: +48 224445415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nik.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla Sieci LAN wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą

Numer referencyjny: BGO−BGZ.261.041.2021
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla Sieci LAN wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „uprzedniej oceny ofert”, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy PZP.

5. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji (patrz sekcja II.2.11) ogłoszenia).

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 112 000 zł.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 017-041180

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 01/03/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/03/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 29/05/2022
Powinno być:
Data: 05/06/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/03/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/03/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: