Werken - 112424-2018

14/03/2018    S51    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Bouwen van kades

2018/S 051-112424

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 035-075370)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Česká republika - Ministerstvo financí
00006947
Letenská 525/15
Praha
118 10
Tsjechische Republiek
Contactpersoon: Sibalová Jitka, Ing.
Telefoon: +420 257044215
E-mail: jitka.sibalova@mfcr.cz
Fax: +420 257042788
NUTS-code: CZ01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mfcr.cz

Adres van het kopersprofiel: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“

Referentienummer: 1414/2018/4501
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45241100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je realizace opatření (stavebních objektů) v lokalitě Hlučínského jezera a jeho okolí, jejichž cílem je zejm. zajištění protipovodňové ochrany řešeného území a s tím související zajištění ochrany osob a majetku, to vše s dopadem rovněž na ostravskou aglomeraci, a jeho vyčlenění z aktivní zóny záplavového území.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/03/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 035-075370

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 23/03/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 06/04/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 26/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

S ohledem na povinnost podání nabídek pouze v elektronické podobě, je uvedené datum a čas pro otevírání nabídek pouze orientační a uváděná zadavatelem pouze z důvodu povinné položky v tomto formuláři.