Leveringen - 112457-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Hradec Králové: Apparatuur voor endoscopie en endochirurgie

2018/S 051-112457

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fakultní nemocnice Hradec Králové
00179906
Sokolská 581
Hradec Králové - Nový Hradec Králové
500 05
Tsjechische Republiek
Contactpersoon: Ing. Vladimír Duchoň
Telefoon: +420 495832512
E-mail: vladimir.duchon@fnhk.cz
NUTS-code: CZ052

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.fnhk.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lineární ultrazvukový endoskop

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33168000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem dané veřejné zakázky je dodávka lineárního ultrazvukového endoskopu pro diagnostiku (staging, grading, posouzení operability) a terapii onkologických nemocných včetně paliativní a souvisejícího příslušenství. Předmětem této veřejné zakázky je dále zajištění pozáručního servisu na zdravotnické prostředky dodané v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu neurčitou a zpětný odběr nahrazovaného zdravotnického prostředku.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 086 115.70 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultní nemocnice Hradec Králové.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem dané veřejné zakázky je dodávka lineárního ultrazvukového endoskopu pro diagnostiku (staging, grading, posouzení operability) a terapii onkologických nemocných včetně paliativní a souvisejícího příslušenství. Předmětem této veřejné zakázky je dále zajištění pozáručního servisu na zdravotnické prostředky dodané v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu neurčitou a zpětný odběr nahrazovaného zdravotnického prostředku.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 086 115.70 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: „Zvýšení kvality návazné péče ve FN HK 2“ CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001424
II.2.14)Nadere inlichtingen

Doba plnění:

Plnění dle kupní smlouvy na dodávku ZP - Do 6 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Plnění dle servisní smlouvy - Na dobu neurčitou od nabytí účinnosti servisní smlouvy.

Plnění dle smlouvy o dílo - Dílo bude zhotovitelem dokončeno tak, aby bylo v plném souběhu s dodávkou nového ZP, který má být dodán dle kupní smlouvy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona – seznam významných dodávek K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu alespoň 1 významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

2) dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona – popisy a fotografie datovými listy nebo katalogy. Předkládané datové listy nebo katalogy musí být originálními materiály výrobce. Pokud nebudou v českém jazyce, musí být doplněny překladem do češtiny pro ty části, které prokazují splnění předmětu zakázky. Tento požadavek se netýká datových listů nebo katalogů ve slovenském jazyce.

Eventuele minimumeisen:

1)Za významnou dodávku se považuje dodávka 1 ks lineárního ultrazvukového endoskopu. Předložený seznam musí zároveň obsahovat identifikační údaje objednatele a kontaktní údaje na oprávněné osoby objednatele za účelem případného ověření si předložených informací, a to alespoň v rozsahu telefonní číslo a e-mail.

2) Předložení vyobrazení a technického popisu, z něhož bude patrné splnění předmětu veřejné zakázky. Z popisu musí jasně vyplývat, že nabízený zdravotnický prostředek (soubor zdravotnických prostředků předmět zakázky tvořících) plně splňuje technické požadavky uvedené v díle 2 Zadávací dokumentace.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 220-456606
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

FNHK, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, budova č. 29, 2. Patro, zasedací místnost oddělení veřejných zakázek č. 2.48.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otevírání obálek se uskuteční za účasti účastníků o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku, mají-li zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za účastníka se zúčastní nejvýše 1 zástupce, který prokáže příslušnost k účastníkovi dokladem totožnosti a vizitkou, případně plnou mocí.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Poznámka - zajištění pozáručního servisu ani provedení zpětného odběru nahrazovaného ZP nejsou součástí výzvy IROP 2 „Zvýšení kvality návazné péče ve FN HK 2“ CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001424 a vzniklé náklady budou plně hrazeny z vlastních prostředků zadavatele.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechische Republiek
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.compet.cz

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechische Republiek
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.compet.cz

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018