Leveringen - 112487-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Kružlov: Gereedschapswerktuigen

2018/S 051-112487

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gepard, s.r.o.
36449113
Kružlovská Huta 178
Kružlov
086 04
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Marek Kramár
Telefoon: +421 54544795118
E-mail: info@gepardwood.eu
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gepardwood.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19691

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19691
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Obstarávateľ SK, s.r.o.
46887423
Cukrovarská 26, P.O.Box 25
Trebišov
075 01
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Iveta Beslerová
Telefoon: +421 905642149
E-mail: obsk@obsk.eu
NUTS-code: SK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gepardwood.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19691

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Gepard, s.r.o.
36449113
Kružlovská Huta 178
Kružlov
086 04
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Marek Kramár
Telefoon: +421 907339999
E-mail: info@gepardwood.eu
NUTS-code: SK041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gepardwood.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19691

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Stolárska a drevárska výroba

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizácia výroby firmy Gepard, s.r.o.

Referentienummer: 1 ndl/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodanie, osadenie a zapojenie inovatívnych zariadení, určených pre stolársku a drevársku výrobu, rozdelená do troch častí.

Časť 1: 5-osé CNC obrábacie, frézovacie a vŕtacie centrum.

Časť 2: Formátovacie centrum.

Časť 3: Optimalizačná píla na rezivo.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácii jednotlivých častí tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 279 021.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

5-osé CNC obrábacie, frézovacie a vŕtacie centrum

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42612000
42620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK
NUTS-code: SK041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gepard, s.r.o., Kružlovská Huta 178, 086 04 Kružlov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia nepoužívaného, nového zariadena. Tento technologický, samostatný logický celok je určený na opracovanie veľkoplošných materiálov a to v piatich osiach. Technologický celok bude používaný ako samostatný ale aj nadväzujúci celok na formátovacie centrum. Nový technologický celok musí umožňovať kompletné opracovanie masívnych dielcov od rezania, vŕtania, frézovania až po komplikované frézovanie kontúr a tvarov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácii tejto časti tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny..

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 125 010.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: NFP313030P150
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operačný program Výskum a inovácia, Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Formátovacie centrum

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42611000
42612000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK
NUTS-code: SK041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gepard, s.r.o., Kružlovská Huta 178, 086 04 Kružlov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia nepoužívaného, nového, samostatne funkčného technologického celku, ktorý, vykonáva presné delenie materiálu s presnosťou do 0,1mm. Zabezpečuje formátovanie nami vyrobenými veľkoplošnými doskami z masívu. Požaduje sa, aby technologický celok bol schopný podľa požiadaviek obsluhy vykonávať rezy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácii tejto časti tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 70 593.33 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: NFP313030P150
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operačný program Výskum a inovácia, Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Optimalizačná píla na rezivo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42611000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK
NUTS-code: SK041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gepard, s.r.o., Kružlovská Huta 178, 086 04 Kružlov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jedná sa o nový, nepoužívaný samostatný technologický celok, ktorý umožňuje CNC riadením optimalizovať dĺžkovo vykracovanie polotovarov na základe optimalizácie a chybovosti materiálu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácii tejto časti tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 83 417.67 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: NFP313030P150
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operačný program Výskum a inovácia, Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa ustanovenia § 32 ods. 2 resp. ods. 4 alebo 5 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia aj podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis v Zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.4.2016 je zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

2.Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

3.Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

4.Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti predložením originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií.

5.V zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED"). Hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel časti IV: " Globálny údaj pre všetky podmienky účasti " bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti.

6.Manuál k vypĺňaniu Jednotného európskeho dokumentu je uverejnený na webovom sídle ÚVO http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html

Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní upozorňuje hospodársky subjekt/záujemcu/ uchádzača, že formulár JED vo formáte .pdf bude zverejnený v profile osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní na webovom sídle ÚVO (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19691) a v editovateľnom formáte .rtf bude zverejnený na webovom sídle osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní http://www.gepardwood.sk, kde budú zverejnené aj iné súbory v editovateľných formátoch (napr. odporúčané vzory, návrh kúpnej zmluvy a pod.).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Neuplatňuje sa.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že realizácia predmetu zákazky je podmienená získaním nenávratného finančného príspevku. Uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušných zmlúv o financovaní.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/04/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Gepard, s.r.o., Kružlovská Huta 178, 086 04 Kružlov, kancelária riaditeľa.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné" je neverejné. Na otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie inovácií.

1.Pri komunikácii a výmene informácií postupuje osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní podľa § 187 ods. 8) zákona o verejnom obstarávaní.

2.Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje neobmedzený prístup k súťažným podkladom a ostatným informáciám potrebných na vypracovanie ponuky v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19691;) počas celého procesu verejného obstarávania. Z toho dôvodu osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní odporúča všetkým záujemcom, aby vo vlastnom záujme počas celého procesu verejného obstarávania sledovali profil osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní na uvedenom webovom sídle.

3.Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní odporúča všetkým uchádzačom/ záujemcom, ktorí si stiahli súťažné podklady a oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania z profilu, aby túto skutočnosť oznámili e-mailom na adresu kontaktného miesta: obsk@obsk.eu s uvedením kontaktných údajov pre potreby poskytovania vysvetľovania údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladoch atď. a s uvedením dátumu stiahnutia súťažných podkladov z profilu. V prípade, že uchádzač/záujemca nezašle túto informáciu na kontaktný e-mail, verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za neposkytnutie vysvetlenia informácii uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a iné.

4.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, prípadne informáciu o vykonaní podstatných zmien v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní zverejní v profile osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní na webovom sídle ÚVO (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19691).

5.Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní bude považovať takéto vysvetlenie resp. poskytnutie informácie za doručené v momente ich zverejnenia v profile osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní na webovom sídle ÚVO - www.uvo.gov.sk. O zverejnení vysvetlenia informácií osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní oboznámi všetkých známych záujemcov prostredníctvom e-mailu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2018