Diensten - 112528-2019

11/03/2019    S49

Polen-Wroclaw: Sneeuwruimingsdiensten

2019/S 049-112528

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Postadres: ul. Powstańców Śląskich 186
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-139
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Michalski
E-mail: tmichalski@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 713347343
Fax: +48 713347363
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gddkia.gov.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami krajowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami

Referentienummer: O.WR.D-3.2413.29.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kompleksowe całoroczne (zimowe i letnie) utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami w okresie od 16.8.2019 r. do dnia 30.6.2020 r.

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem przedstawiony jest w OPZ i załącznikach do OPZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 213 458.32 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
63712300 Exploitatie van bruggen en tunnels
90611000 Straatreinigingsdiensten
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
71631480 Wegeninspectiediensten
90513600 Diensten voor slibverwijdering
50232000 Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten
71314000 Energie en aanverwante diensten
45233139 Onderhoud van hoofdwegen
45233142 Herstellen van wegen
45232452 Afwateringswerkzaamheden
45233280 Plaatsen van middenbermbeveiliging
45233290 Plaatsen van verkeersborden
90690000 Diensten voor graffitiverwijdering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kompleksowe całoroczne (zimowe i letnie) utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami w okresie od 16.8.2019 r. do dnia 30.6.2020 r.

Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem przedstawiony jest w OPZ i załącznikach do OPZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Częstotliwość wykonywania objazdów drogi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Wykorzystanie własnych nośników ZUD / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 213 458.32 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/08/2019
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 160 000,00 PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej poniżej wysokości.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) dla posiadanych „środków finansowych lub zdolności kredytowej” – informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Eventuele minimumeisen:

Wykonawca musi wykazać:

a) posiadanie środków finansowych i/lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż: 1 000 000,00 PLN

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wiedza i doświadczenie: Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług o parametrach opisanych poniżej:

2) Potencjał techniczny: Wykonawca musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia urządzenia i narzędzia techniczne.

3) Osoby: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków, o których mowa w pkt. III.1.3) ogłoszenia Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Eventuele minimumeisen:

1. Wykonawcy:

1 lub 2 zadania polegające na letnim utrzymaniu dróg klasy minimum G o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto;

oraz

1 lub 2 zadania polegające na zimowym utrzymaniu dróg klasy minimum G o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto;

albo

1 lub 2 zadania polegające na zimowym i letnim utrzymaniu dróg klasy minimum G o wartości łącznej nie mniejszej niż 2 000 0000,00 PLN brutto;

oraz

1 zadanie polegające na przebudowie lub remoncie drogi klasy minimum G o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto.

Przez letnie utrzymanie rozumie się wykonywanie usług utrzymania drogi w zakresie co najmniej remontów cząstkowych nawierzchni, utrzymywania obiektów mostowych, odwodnienia, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym barier), oznakowania poziomego i pionowego, zieleni (w tym koszenie) oraz czystości w pasie drogowym.

Przez zimowe utrzymanie rozumie się wykonywanie usług w zakresie odśnieżania, zapobiegania powstawania śliskości, likwidowanie śliskości na drodze.

2. Potencjał techniczny:

Nośnik uniwersalny (dopuszczony do ruchu po drogach ekspresowych) z osprzętem: pług lemieszowy, pług wirnikowy, solarka, kosiarka wysięgnikowa, podwójna szczotka myjąca - 4 szt.

Pługo-solarki o pojemności min. 6 m3 wraz z nośnikami - 6 szt.

Pługi odśnieżne lemieszowe wyposażone w układ hydrauliczny umożliwiający ustawienia pługa na prawo lub lewo pod różnym kątem nachylenia o długości lemiesza min. 4,5 m wraz z nośnikami - 8 szt.

Sprzęt mechaniczny do sprzątania ulic - zamiatarka samochodowa - 1 szt.

Samochód patrolowy z lampą ostrzegawczą zespoloną, z miejscami siedzącymi dla kierowcy i zespołu patrolującego oraz przedziałem bagażowo-towarowym o pojemności min. 700 dm3 - 2 szt.

Samochód dostawczy z lampą ostrzegawczą zespoloną - 1 szt.

Przyczepa z tablicą zamykającą dużą, zgodną z punktem 11.9 (Tablice zamykające) załącznika Nr 3 (Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach-2 szt.

Ładowarka do załadunku o pojemności łyżki min. 1,8 m3 - 2 szt. Nośniki muszą spełniać normę emisji spalin co najmniej EURO III.

3. Osób:

1. Kierownik Utrzymania

Wymagana liczba osób:1

Minimalne doświadczenie:

Doświadczenie w koordynowaniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg klasy min. G w ciągu min. 1 sezonu zimowego.

Jako sezon zimowy określa się okres co najmniej 4 m-cy w roku obejmujący okres z przedziału od października do kwietnia,

oraz

12-miesięczne doświadczenie jako osoba koordynująca prace związane z bieżącym (letnim) utrzymaniem dróg klasy min. G

albo

18-miesięczne doświadczenie w koordynowaniu prac związanych z kompleksowym (zimowym i letnim) utrzymaniem dróg klasy min. G.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodekscywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia opisanych w SIWZ.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostały zawarte w SIWZ.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności dotej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp..

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy Pzp.

9. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

10. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/03/2019