Leveringen - 112536-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Forst (Lausitz): Reddingsvoertuigen

2018/S 051-112536

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landkreis Spree-Neiße
Heinrich-Heine-Straße 1
Forst (Lausitz)
03149
Duitsland
Contactpersoon: FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Telefoon: +49 356298616249
E-mail: f.aurich-ordnung-verkehr@lkspn.de
Fax: +49 356298613249
NUTS-code: DE40G

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.landkreis-spree-neisse.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/notice/CXP9YRADYT9
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/notice/CXP9YRADYT9
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von 2 Rettungstransportwagen Typ C

Referentienummer: 32-2018-02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von 2 Rettungstransportwagen Typ C nach DIN EN 1789:2014-12 und DIN 13500:2012-04

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE40G
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landkreis Spree-Neiße, Heinrich-Heine-Sr. 1, 03149 Forst (Lausitz)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von 2 Stück Rettungstransportwagen Typ C nach DIN EN 1789:2014-12 und DIN 13500:2012-04

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/11/2018
Einde: 21/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Befähigung der Berufsausübung einschl. Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister, Nachweis der Mitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft/Versicherung, Nachweis über das Nichtbestehen eines Insolvenzverfahrens oder vergleichbarem Verfahren, Bestätigung der Steuerbehörde und des Sozialversicherers, kein Verstoß gegen Arbeitnehmerentsendegesetz.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/05/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/06/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/05/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Landkreis Spree-Neiße,

Heinrich-Heine-Straße 1,

03149 Forst (Lausitz),

Raum A.3.28.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP9YRADYT9

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
Potsdam
14473
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018