Leveringen - 112554-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Kosorín: Speciale voertuigen

2018/S 051-112554

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obec Kosorín
00320757
Kosorín č. 17
Kosorín
966 24
Slovakije
Contactpersoon: Mária Šuleková
Telefoon: +421 238104790
E-mail: mariasulekova@agenturavo.sk
Fax: +421 244371359
NUTS-code: SK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kosorin.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5373

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5373
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zariadenia pre zberný dvor -Kosorín

Referentienummer: VSKOSORIN032018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obstaranie zariadení pre zberný dvor. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 259 166.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komunálne vozidlo s hydraulikou.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zberný dvor v obci Kosorín.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Komunálne vozidlo hydraulikou - 1 ks. Podrobná špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 133 466.67 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: OPKZP-PO1-SC111-2017
II.2.14)Nadere inlichtingen

Verejný obstarávateľ požaduje pre túto časť zábezpeku ponuky vo výške 3 000,- EUR.

Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kolesový univerzálny traktor

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zberný dvor v obci Kosorín.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kolesový univerzálny traktor - 1 ks. Podrobná špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 86 466.67 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: OPKZP-PO1-SC111-2017
II.2.14)Nadere inlichtingen

Verejný obstarávateľ požaduje pre túto časť zábezpeku ponuky vo výške 2 000,- EUR.

Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Traktorový náves

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zberný dvor v obci Kosorín.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Traktorový náves - 1 ks. Podrobná špecifikácia sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: OPKZP-PO1-SC111-2017
II.2.14)Nadere inlichtingen

Verejný obstarávateľ požaduje pre túto časť zábezpeku ponuky vo výške 300,- EUR.

Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Štiepkovač drevnej hmoty

Perceel nr.: 4.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43414000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zberný dvor v obci Kosorín.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Štiepkovač drevnej hmoty - 1 ks. Podrobná špecifikácia sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 250.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: OPKZP-PO1-SC111-2017
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Závesný kontajner 7m3 otvorený.

Perceel nr.: 5.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zberný dvor v obci Kosorín.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Závesný kontajner 7m3 otvorený - 1 ks. Podrobná špecifikácia sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 954.33 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: OPKZP-PO1-SC111-2017
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Závesný kontajner 7 m3 - zatvorený

Perceel nr.: 6.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zberný dvor v obci Kosorín.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Závesný kontajner 7 m3 - zatvorený - 1 ks. Podrobná špecifikácia sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 960.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: OPKZP-PO1-SC111-2017
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kontajner 25 m3 - Ekosklad

Perceel nr.: 7.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zberný dvor v obci Kosorín.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kontajner 25 m3 - Ekosklad - 1 ks. Podrobná špecifikácia sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 168.33 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: OPKZP-PO1-SC111-2017
II.2.14)Nadere inlichtingen

Verejný obstarávateľ požaduje pre túto časť zábezpeku ponuky vo výške 200,- EUR.

Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 zákona:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácií, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.

a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,

d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

2. Podľa § 32 ods. 1 písm. a) uchádzač predkladá aj výpis z Generálnej prokuratúry za právnickú osobu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 v súlade s § 152 zákona. Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

§ 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky.

2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

2.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorého zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedal za plnenie zmluvy spoločne.

2.4 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný považuje za vhodný.

2.5. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky.

Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa tovarov, ktorý si plní všetky svoje finančné záväzky včas a riadne. Čestným vyhlásením uchádzača sa verejný obstarávateľ uistí, že dodávka tovarov nie je pre nedostatok finančných prostriedkov uchádzača ohrozená.

Eventuele minimumeisen:

Uchádzač predloží originál alebo úradne osvedčené kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, v ktorom musí byť uvedené, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje finančné záväzky. V prípade splácania úveru dodržuje voči banke splátkový kalendár. Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky. Uchádzač súčasne predloží čestné vyhlásenie o tom, že má k dispozícii na predmet zákazky finančné krytie alebo je si vedomý skutočnosti, že banka mu na dodávku tovarov poskytne úver.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

§ 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,

Odôvodnenie primeranosti požadovanych podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 5. Verejný obstarávateľ sa musí uistiť, že uchádzač má skúsenosti s dodávkami tovarov rovnakého alebo porovnateľného ako je predmet zákazky. Podmienka účasti je požadovaná v rozsahu stanovenom zákonom o verejnom obstarávaní.

V zmysle § 34 ods. 3 uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Eventuele minimumeisen:

Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením referencie/referencií rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento predmet zákazky, pričom referencia/referencie môžu byť kumulatívne s rozpočtovým nákladom minimálne:

Pre časť 1. Komunálne vozidlo 100 000 EUR bez DPH.

Pre časť 2. Kolesový univerzálny traktor 60 000 EUR bez DPH.

Pre časť 3. Traktorový náves 8 000 EUR bez DPH.

Pre časť 4. Štiepkovač drevnej hmoty 10 000 EUR bez DPH.

Pre časť 5. Závesný kontajner otvorený 1 000 EUR bez DPH.

Pre časť 6. Závesný kontajner zatvorený 1 000 EUR bez DPH.

Pre časť 7. Kontajner 25 m3 Ekosklad 7 000 EUR bez DPH.

Referencia bude obsahovať cenu, opis dodávky tovaru, ktorý musí byť rovnaký, alebo porovnateľný s predmetom zákazky, lehotu dodávky, miesto dodania, potvrdenie odberateľa o dodaní tovaru. V prípade, ak je referencia zverejnená v registri referencii vedenom Úradom pre verejné obstarávanie postačuje odkaz na tento register.

V prípade, ak uchádzač predkladá dokumenty v inej mene ako EUR, v predloženom prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR. V prípade cudzích mien v dokumentoch uchádzača, ktorými preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač použije pravidlo prepočtu na menu EUR podľa priemerného ročného kurzu relevantného roku, kedy bolo protokolárne odovzdané dielo podľa kurzového lístka ECB (dostupný tiež napr. na www.nbs.sk).

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 až § 34 zákona, osobné postavenie, ekonomické a finančné postavenie a technickú a odbornú spôsobilosť môže uchádzač nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj,,JED"), pričom uchádzačom z predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované Jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 zákona o predloženie dokladov nahradených JED-om. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ povoľuje preukázanie splnenia podmienok účasti globálnym ukazovateľom.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávkou tovarov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom (konečným prijímateľom pomoci) a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.

Trvanie zákazky platí pre všetky tri časti: 90 kalendárnych dní odo dňa zadania zákazky (účinnosti Kúpnej zmluvy).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Voluma SK, s.r.o., Cesta na Senec 2/A, Shopping Palace Zlaté Piesky, 821 04 Bratislava, kancelária č.2, 1 poschodie.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otváranie časti ponuky označenej ako časť Ostatné je neverejné, bez účasti uchádzačov. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom účasť na otváraní častí ponúk, označených ako časť "Kritériá". Na otváraní ponúk sa uchádzač preukáže dokladom totožnosti, zástupca uchádzača sa preukáže dokladom totožnosti a originálom, alebo úradne osvedčeným splnomocnením uchádzača.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Súťažné podklady sa poskytujú mailom, alebo osobne na základe žiadosti o súťažné podklady, na adrese: mariasulekova@agenturavo.sk. Záujemca uvedie v žiadosti o súťažné podklady kontaktnú osobu a mail adresu.

2. Záujemcovia predkladajú žiadosti v slovenskom jazyku, poštou, osobne, alebo e-mailom. Súťažné podklady sú k dispozícií aj v profile verejného obstarávateľa http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5373. V prípade ak ich uchádzač získa z profilu verejného obstarávateľa je doporučené uviesť túto informáciu na adresu.

mariasulekova@agenturavo.sk za účelom poskytovania prípadných ďalších informácií súvisiacich s predmetom zákazky. Súčasne bude verejný obstarávateľ všetky ďalšie informácie alebo vysvetlenia súťažných podkladov zverejňovať v profile.

3. Verejný obstarávateľ použije v procese verejného obstarávania elektronickú formu komunikácie so záujemcami/ uchádzačmi, pričom sú záujemcovia/uchádzači povinní potvrdiť prijatie mailovej správy.

4. Verejný obstarávateľ upozorňuje dodržanie zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

5. V prípade ak úspešný uchádzač využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú alebo odbornú spôsobilosť, zodpovedajú tretie osoby spolu s úspešným uchádzačom za plnenie zmluvy spoločne a nerozdielne.

6. V súlade s § 56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 a 12 na viac ako 10 pracovných dní.

7. Podmienky a pravidlá neuvedené v oznámení a v súťažnych podkladoch sa riadia ZVO.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2018