Leveringen - 112566-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Rybnik: Verpakte kompressen

2018/S 051-112566

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
272780323
ul. Energetyków 46
Rybnik
44-200
Polen
Contactpersoon: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
Telefoon: +48 324291226/87/88
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Fax: +48 324291225
NUTS-code: PL227

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.rybnik.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.szpital.rybnik.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z użyczeniem urządzeń

Referentienummer: LAS-88-PN/28-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141116
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z użyczeniem urządzeń. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza jednak także oferty równoważne, przez które rozumie się asortyment o identycznym przeznaczeniu jak opisany w załączniku nr 1.1 i o parametrach – jeśli je doprecyzowano – nie gorszych z punktu widzenia użytkownika.

Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 24 miesięcy. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa Ustawy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawy wyrobów medycznych do terapii podciśnieniowej wraz z użyczeniem rządzeń. Specyfikację dostaw oraz użyczenia urządzeń zawiera załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”) oraz załącznik nr 1.2 („Charakterystyka urządzeń do terapii podciśnieniowej”) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego zamówienia zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (www.szpital.rybnik.pl).

Procedura przyspieszona.

Uzasadnienie: obecne postępowanie jest trzecim postępowaniem na ten sam asortyment (pierwsze zostało unieważnione – złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu, a w kolejnym jedna ze złożonych ofert podlegała odrzuceniu natomiast cena drugiej z ofert przekraczała o 3,06% kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia). Oba wcześniejsze postępowania były prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z ogłoszeniem w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej (w tym drugie postępowanie z zastosowaniem skrócenia terminu składania i otwarcia ofert). Asortyment ujęty w niniejszej procedurze – zestawy opatrunkowe oraz użyczane urządzenia do terapii podciśnieniowej wykorzystywane są codziennie w terapii ran na oddziałach zabiegowych, w tym także do terapii ran pooperacyjnych związanych z zabiegami endoprotezoplastyki stawu biodrowego, co stanowi obecnie standard postępowania terapeutycznego (usuwanie tkanek martwiczych, hamowanie wzrostu bakterii, zmniejszenie obrzęku i poprawa przepływu krwi przez okolicę rany oraz pobudzanie wytwarzania ziarniny). Tryb przyspieszony jest konieczny ze względu na pilną potrzebę kontynuacji terapii przynoszącej wymierne korzyści dla pacjenta w postaci skrócenia czasu hospitalizacji i szybszej rekonwalescencji. Biorąc pod uwagę kwestie dotyczące terminów kolejnego postępowania przetargowego z ogłoszeniem w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej (kolejne 40 dni) konieczność skrócenia terminu składania i otwarcia ofert do 15 dni na podstawie art. 43 ust. 2b pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych jest uzasadnione.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin dostaw / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: szybkość reakcji na reklamacje / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 3 300,00 PLN.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udz. zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wyklucz. z post., przy czym w nin. post. oprócz obligatoryjnych podstaw wyklucz. – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy, zam. przewiduje także wyklucz. wyk. w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 – 4;

2. spełniają warunki udziału w post., przy czym w nin. post. Zamawiający określa nast. warunki w zakresie:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadz. określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy nin. post., za wyjątkiem kompetencji na potw., że wyk. nie podlega wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,

3. W przypadku wyk. wspólnie ubiegających się o udz. zam.:

3.1. żaden z wyk. nie może podlegać wykluczeniu z post.,

3.2. w zakresie warunków, o których mowa w punkcie 2 powyżej: nie dotyczy niniejszego post.

Ad 1. Informacje w zakresie wyklucz. wyk. z post.:

a) Wyk., który podlega wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczeg. udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przest. lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyj. stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przest. skarbowym lub nieprawidłowemu post. wyk. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wobec wyk., będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

b) Wyk. nie podlega wyklucz., jeżeli zam., uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wyk., uzna za wystarczające dowody przedstawione na podst. tego przepisu.

c) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wyklucz. wyk., Zamawiający zapewnia temu wyk. możliwość udowodnienia, że jego udział w przygot. post. o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

d) Zamawiający może wykluczyć wyk. na każdym etapie post. o udz. zam.

e) W przypadku, gdy wyk. w celu potw. spełniania warunków udziału w post. polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zam., bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Ustawy. Powyższe nie dotyczy niniejszego post., ze wzgl. na brak określenia warunków udziału w post.

Ad 2. Informacje w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy niniejszego POST. W zakresie potwierdzenia kompetencji na potwierdz., że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 wystarczające jest oświadczenie Wykonawcy zawarte w JEDZ, w części IV, Sekcja A: Kompetencje, punkt 1), przy czym oświadczenie złożone w części IV α jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród ww. warunków udziału w post., które nie zostały wymienione szczegółowo w sekcjach wcześniejszych dokumentu, a stosują się do niniejszego post. zgodnie z SIWZ.

Ad. 3. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezent. ich w post. o udz. Zam. albo reprezent. w post. i zawarcia umowy w sprawie zam. publ.

b) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

c) Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zam., została wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zam. publ. umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

d) Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedz. za wyk. umowy i wn. zabezp. nal. wyk. umowy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Obecne post. jest trzecim post. na ten sam asortyment (pierwsze zostało unieważnione – złożono jedną ofertę podleg. odrzuceniu, a w kolejnym jedna ze złożonych ofert podlegała odrzuceniu natomiast cena drugiej z ofert przekraczała o 3,06% kwotę przezn. na sfinans. zam.). Oba wcześniejsze post. były prow. w trybie przetargu nieograniczonego z ogł. w UPUE (w tym drugie post. z zast. skrócenia terminu skł. i otw. ofert). Asortyment ujęty w niniejszej procedurze – zestawy opatrunkowe oraz użycz. urządzenia do terapii podciśnieniowej wykorzystywane są codziennie w terapii ran na oddz. zabiegowych, w tym także do terapii ran pooperacyjnych związanych z zabiegami endoprotezoplastyki stawu biodrowego, co stanowi obecnie standard postępowania terapeutycznego. (pełne uzasadnienie dot. proc. przyspieszonej zawarto w pkt. II.2.4 ze względu na ograniczoną ilość znaków w tym miejscu).

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/05/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, Dział Zamówień Publicznych, pawilon nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna) I piętro, pokój nr 126.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Przed zakończeniem umów wynikających z niniejszej procedury.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Dla wyk. braku podstaw do wyklucz. z post.:

1.1. do oferty – należy dołączyć nast. oświad.: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ/ESPD) – wypełniony w zakresie wskazanym przez zam. w siwz. W szczeg. JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potw. on brak podstaw wyklucz. wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1-4 Ustawy, przy czym oświadczenie złożone w części III.D jest rozumiane jako dot. wszystkich spośród ww. podstaw wyklucz., które nie zostały wym. szczeg. w sekcjach wcześniejszych dok., a stosują się do nin. post. zgodnie z SIWZ.

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na str. int. zam. informacji dot. m. in. firm oraz adresów wyk., którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać zam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór oświad. zostanie zamieszczony razem z ww. informacją na str. zam.); wraz ze złożeniem oświad., wyk. może przedstawić dowody, że powiązania z innym wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w post. o udz. zam.

1.3. na wezwanie zam. (dotyczy wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć aktualne na dzień złożenia nast. oświad. i dok.:

1.3.1. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upł. terminu składania ofert,

1.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gosp., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wyklucz. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

1.3.3. oświad. wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na bezp. społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potw. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

1.3.4. oświadczenia wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.

Wymienione w nin. punkcie oświad. i dok. należy przedłożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni.

2. Dla potw. spełniania warunków udziału w post. należy:

2.1. do oferty – dołączyć nast. oświad.: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ/ESPD) – wypełniony w zakresie wskazanym przez zam. w SIWZ w tym w zakresie kompetencji;

2.2. na wezwanie Zamawiającego (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) nie dotyczy nin. post.

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zam. odpowiada wymaganiom zam. należy:

3.1. do oferty – dołączyć nast. oświadczenia: oświadczenie potw. posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w zał. nr 1.1 dopuszczenia do obrotu i do używania (dotyczy także oferowanych w użycz. urządzeń) oraz oświadczenie potw., że zaoferowany przedmiot zamówienia scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 spełnia wymogi Zamawiającego i potw. gotowość wyk. do przedł. oświadczeń i dok., o których mowa w punkcie IV.3.2 i IV.3.3 SIWZ.

3.2. na wezwanie Zamawiającego (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona)

— katalogi firmowe, lub inne dok. (ulotki, instrukcje obsługi, etykiety handlowe itp) potw. wymagane parametry produktów, które mają zostać dostarczone.

3.3. na wezwanie zam. (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) należy dołączyć:

3.3.1 deklaracje zgodności z dyrektywą med. dla oferowanych w użycz. urządzeń (dot. wszystkich klas wyrobu med.),

3.3.2 certyfikat zgodności z dyrektywą med. dla oferowanych w użyczenie urządzeń wydany przez jednostkę notyfikowaną (dot. wszystkich klas wyrobu med. z wyjątkiem klasy I).

Oświadczenia, o których mowa w pkt 3.1. zawierają się w form. oferty, stanowiącym załącznik 1 do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018