Leveringen - 112573-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Oroslavje: Verlichtingssystemen

2018/S 051-112573

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Grad Oroslavje
86505626714
Oro trg 1
Oroslavje
49243
Kroatië
Contactpersoon: Martina Bogner, Zdenka Knezić
Telefoon: +385 49500538
E-mail: zdenka.knezic@oroslavje.hr
NUTS-code: HR043

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://oroslavje.hr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0006059
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Najam sustava javne rasvjete na području Grada Oroslavja u petogodišnjem razdoblju

Referentienummer: 1/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31527260
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave uključuje najam sustava javne rasvjete na području Naručitelja u petogodišnjem razdoblju, te uklanjanje postojećeg sustava javne rasvjete i postavljanje novog sustava javne rasvjete i njegovo puštanje u rad na području Naručitelja, izradu dokumenta Izvedbeno stanje kojim će biti definirano novo stanje sustava javne rasvjete i održavanje novog sustava javne rasvjete na području Naručitelja za vrijeme trajanja najma tog sustava.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 950 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31527260
45316000
45316100
45316110
50232110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR043
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grad Oroslavje.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave uključuje najam sustava javne rasvjete na području Naručitelja u petogodišnjem razdoblju (glavni predmet nabave), te uklanjanje postojećeg sustava javne rasvjete i postavljanje novog sustava javne rasvjete na području Naručitelja i njegovo puštanje u rad, izradu dokumenta Izvedbeno stanje kojim će biti definirano novo stanje sustava javne rasvjete, a izraditi će se kao dopuna Akcijskog plana rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Oroslavje koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i održavanje novog sustava javne rasvjete na području Naručitelja za vrijeme trajanja najma (sporedni predmet nabave).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 5 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantni rok / Weging: 5 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Odaziv na servis / Weging: 5 bodova
Kostencriterium - Naam: Cijena / Weging: 85 bodova
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 950 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dostavom dokaza upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi članici njegovog poslovnog nastana.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Grad Oroslavje, Oro trg 1, Oroslavje.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

U ovom otvorenom postupku javne nabave žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje ili Dokumentaciju o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene te dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanja Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumnetacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništanju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabir ponuda ili razloge poništenja

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/03/2018