Lavori - 112578-2022

02/03/2022    S43

Lituania-Kaunas: Lavori di posa di tubature

2022/S 043-112578

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Akcinė bendrovė „Kauno energija“
Numero di identificazione nazionale: 235014830
Indirizzo postale: Raudondvario pl. 84
Città: Kaunas
Codice NUTS: LT Lietuva
Codice postale: 47179
Paese: Lituania
Persona di contatto: Jolita Buškevičienė
E-mail: j.buskeviciene@kaunoenergija.lt
Tel.: +370 65815571
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.kaunoenergija.lt
Indirizzo del profilo di committente: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7923
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=622551
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=622551&B=PPO
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 4K-6 A. Juozapavičiaus pr. 139A iki pastato, adresu Kranto al. 64, Kauno m. statybos darbai

II.1.2)Codice CPV principale
45231110 Lavori di posa di tubature
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Perkantysis subjektas numato įsigyti šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 4K-6 A. Juozapavičiaus pr. 139A iki pastato, adresu Kranto al. 64, Kauno m. statybos darbus

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 750 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45231110 Lavori di posa di tubature
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Perkantysis subjektas numato pirkti šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 4K-6 A. Juozapavičiaus pr. 139A iki pastato, adresu Kranto al. 64, Kauno m. statybos darbus

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 750 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Abiejų Šalių sutikimu, pagal Sutartyje nurodytas sąlygas, Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą 6 (šešiems) mėnesiams.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus bus prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.

Tiekėjas turi teisę verstis šilumos tinklų, kurių sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, remonto ir bandymo darbais. Pateikiamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ar Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas galiojantis atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Netaikoma

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Netaikoma

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas pateikiant banko garantiją, kredito unijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (Sąlygų 9 priedas) – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) sumai.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Faktiškai atliktus rangovo darbus užsakovas priims kiekvieną mėnesį, Rangovui Sutarties 3.2.4 punkte nustatytu terminu pateikus pažymą apie atliktų darbų vertę (toliau – pažyma) ir Atliktų darbų aktus. PVM sąskaitą faktūrą, kurią užsakovas apmokės per 60 (šešiasdešimt) dienų, rangovas užsakovui turi pateikti iki kito mėnesio 8 (aštuntos) darbo dienos. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos per E. sąskaitą. Jeigu PVM sąskaitos faktūros bus pateiktos ne per E. sąskaitą, užsakovas laikys, kad PVM sąskaitos faktūros nėra gautos, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai jos bus gautos per E. sąskaitą.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti užsakovui besąlyginė ir neatšaukiama banko ar kitos kredito įstaigos išduota sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (toliau - Užtikrinimas) sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros sutarties kainos su PVM, galiojantį nepertraukiamai iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne trumpiau nei galioja sutartis. Rangovui ne dėl užsakovo kaltės numatytais terminais neparengus projekto ir (ar) neatlikus darbų (įskaitant atvejus, kai darbų vykdymas yra suskirstytas etapais ir atskiri darbai turi būti atlikti pagal grafiką), užsakovas turi teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti rangovui delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurių dydis nurodomas sutarties specialiojoje dalyje. Visos sutarties sąlygos nurodytos pirkimo dokumentuose (sutarties bendrojoje ir specialiojoje dalyse).

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/04/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lituano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/04/2022
Ora locale: 9:45
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais procedūroje nedalyvauja.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Vykdomas elektroninis pirkimas. Pasiūlymus pirkimui gali teikti tik Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje registruoti tiekėjai.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Kauno apygardos teismas
Indirizzo postale: A. Mickevičiaus g. 18
Città: Kaunas
Paese: Lituania
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
25/02/2022