Leveringen - 112672-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Biała Podlaska: Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden

2018/S 051-112672

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Biała Podlaska
0601032
ul. Prosta 31
Biała Podlaska
21-500
Polen
Contactpersoon: Rafał Walczuk
Telefoon: +48 833434950
E-mail: gmina@bialapodl.pl
Fax: +48 833431425
NUTS-code: PL811

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nowa.gmina-bialapodlaska.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Czysta energia w Gminie Biała Podlaska – projekt I

Referentienummer: FZP.271.1.17.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Część 1:

— instalacja 537 zestawów solarnych w budynkach mieszkalnych-dostawa i montaż 537 zestawów solarnychw tym 352 instalacji z 2 panelami, 156 instalacji z 3 panelami, 29 instalacji z 4 panelami,

— sprawdzenie stanu technicznego budynku i spełniania warunków technicznych, uzgodnienie lokalizacji elementów zestawu z właścicielem nieruchomości,

— posadowienie podgrzewacza c. w. u.,

— podłączenie podgrzewacza c. w. u. do istniejącej instalacji wody zimnej, c. w. u., oraz ewentualnie cyrkulacjic.w.u.,

— wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c. w. u.,

— montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu technologicznego- instalacja układu sterującego,

— wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji- napełnienie instalacji-uruchomienie instalacji,

— uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

Część 2:

Stworzenie i wdrożenie systemu IT w zakresie zgodnym z opisem w SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 396 197.20 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Instalacja 537 zestawów solarnych w budynkach mieszkalnych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL811
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Gminy Biała Podlaska.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W zakresie:

— dostawa i montaż 537 zestawów solarnych w tym,

— 352 instalacji z 2 panelami,

— 156 instalacji z 3 panelami,

— 29 instalacji z 4 palnelami,

— sprawdzenie stanu technicznego budynku i spełniania warunków technicznych,

— uzgodnienie lokalizacji elementów zestawu z właścicielem nieruchomości,

— posadowienie podgrzewacza c. w. u.,

— podłączenie podgrzewacza c. w. u. do istniejącej instalacji wody zimnej, c. w. u., oraz ewentualnie cyrkulacji c.w.u.,

— wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c. w. u.,

— montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

— instalacja układu sterującego,

— wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

— napełnienie instalacji,

— uruchomienie instalacji,

— uzupełnienie ubytkow ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przej sciach przewodów.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPLU.04.01.00-06-0248/16-00
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stworzenie i wdrożenie systemu IT

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL811
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscowości na terenie Gminy Biała Podlaska (gm. wiejska).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W zakresie.

• wykonanie analizy przedwdrożeniowej,

• wykonanie projektu wdrażanego systemu informatycznego,

• dostawa i wdrożenie oprogramowania systemu monitoringu energii pochodzącej.

Z OZE,

• dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania do zarządzania bazą danych,

Oraz innego oprogramowania, które jest niezbędne do uruchomienia Systemu dla.

Użytkowników i administratorów,

• dostawa i wdrożenie strony internetowej OZE wraz z formularzem online,

• utrzymanie systemu-serwer przez okres 5 lat od daty odbioru,

• udzielenie gwarancji na System,

• przeszkolenie pracowników i użytkowników w zakresie obsługi i administracji.

Systemem,

• dostarczenie dokumentacji systemu oraz instrukcji dla administratora systemu.

— utrzymanie wsparcia technicznego przez okres nie krótszy niż okres udzielonej gwarancji.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPLU.04.01.00-06-0248/16-00
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 211-437793
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Instalacja 537 zestawów solarnych w budynkach mieszkalnych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ANTINUS sp. z o.o.
8361844930
ul. Sobieskiego 39
Skierniewice
96-100
Polen
NUTS-code: PL715
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 974 840.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Stworzenie i wdrożenie systemu IT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ANTINUS Sp. z o.o.
8361844930
ul Sobieskiego 39
Skierniewice
96-100
Polen
NUTS-code: PL715
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

— Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-,

— Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

— Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosię się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

B/ Skarga do sądu.

— Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

— Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego,

— Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018