Leveringen - 112690-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Leganés: Medische verbruiksartikelen

2018/S 051-112690

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hospital Universitario Severo Ochoa (Servicio Madrileño de Salud)
Q2869090G
Avenida Orellana, s/n
Leganés
28911
Spanje
Telefoon: +34 914818411
E-mail: contratacion.hsvo@salud.madrid.org
Fax: +34 916938843
NUTS-code: ES30

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.org/contratospublicos

Adres van het kopersprofiel: http://www.madrid.org/contratospublicos

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adquisición de sistemas de neuroestimulación en el Hospital Universitario Severo Ochoa

Referentienummer: PA 70/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adquisición de sistemas de neuroestimulación en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 293 160.70 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema recargable estimulación tonico y por rafagas

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Universitario Severo Ochoa.

Avenida de Orellana, s/n.

28911 Leganés (Madrid).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de sistemas de neuroestimulación en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo entrega de pedidos urgentes / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema no recargable estimulación en rafagas con sofware actualizable

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Universitario Severo Ochoa.

Avenida de Orellana, s/n.

28911 Leganés (Madrid).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de sistemas de neuroestimulación en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo entrega de pedidos urgentes / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema recargable 32 polos corriente constante

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Universitario Severo Ochoa.

Avenida de Orellana, s/n.

28911 Leganés (Madrid).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de sistemas de neuroestimulación en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo entrega de pedidos urgentes / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema estimulación ganglio rair dorsal

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Universitario Severo Ochoa.

Avenida de Orellana, s/n.

28911 Leganés (Madrid).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de sistemas de neuroestimulación en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo entrega de pedidos urgentes / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema para infusión intratecal programable

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Universitario Severo Ochoa.

Avenida de Orellana, s/n.

28911 Leganés (Madrid).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de sistemas de neuroestimulación en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo entrega de pedidos urgentes / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema para infusión intratecal de flujo fijo

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hospital Universitario Severo Ochoa.

Avenida de Orellana, s/n.

28911 Leganés (Madrid).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de sistemas de neuroestimulación en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo entrega de pedidos urgentes / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 209-432750
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Sistema recargable estimulación tonico y por rafagas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cardiva 2, S. L.
B80601982
C/ General Eguía, 48
Bilbao
48013
Spanje
NUTS-code: ES21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 498 120.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 259 787.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Sistema no recargable estimulación en ráfagas con sofware actualizable

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cardiva 2, S. L.
B80601982
C/ General Eguía, 48
Bilbao
48013
Spanje
NUTS-code: ES21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 137 524.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 549.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 35/2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Sistema recargable 32 polos corriente constante

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Boston Scientific Iberica, S. A.
A80401821
C/ Ribera del Loira, 38, edif. 4, 1ª planta
Madrid
28042
Spanje
NUTS-code: ES30
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 296 276.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 142 791.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34/2018
Perceel nr.: 4
Benaming:

Sistema estimulación ganglio raiz dorsal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cardiva 2, S. L.
B80601982
C/ General Eguía, 48
Bilbao
48013
Spanje
NUTS-code: ES21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 267 296.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 139 926.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 36/2018
Perceel nr.: 5
Benaming:

Sistema para infusión intratecal programable

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medtronic Iberica, S. A.
A28389484
C/ María de Portugal, 11
Madrid
28050
Spanje
NUTS-code: ES30
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 786.58 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 391.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34/2018
Perceel nr.: 6
Benaming:

Sistema para infusión intratecal de flujo fijo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cardiva 2, S. L.
B80601982
C/ General Eguía, 48
Bilbao
48013
Spanje
NUTS-code: ES21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 156.57 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 700.37 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Madrid
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018