Leveringen - 112698-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Getafe: Smeerolie en smeermiddelen

2018/S 051-112698

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 – Base Aérea de Getafe
S2822023D
Negociado de Contratación de la SEA de la Base Aérea de Getafe, Plaza Coronel Polanco, s/n
Getafe
28901
Spanje
Contactpersoon: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 – Base Aérea de Getafe
Telefoon: +34 917798214
E-mail: sea27contratacion@ea.mde.es
Fax: +34 917798624
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ejercitodelaire.mde.es/Contratacion

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9dfE6bBBxVE%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de lubricantes y productos funcionales para aeronaves

Referentienummer: 4270017064400
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de lubricantes y productos funcionales para aeronaves.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 54 487.18 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mil-G-21164 D y otros

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mil-G-21164 D y otros.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Calidad / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Preco / Weging: 1.5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mil-C-6529 C tipo I y otros

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mil-C-6529 C tipo I y otros.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Calidad / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Preco / Weging: 1.5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mil-Dtl-5020 F y otros

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mil-Dtl-5020 F y otros.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Calidad / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Preco / Weging: 1.5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mil-Prf-5606 H y otros

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mil-Prf-5606 H y otros.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Calidad / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Preco / Weging: 1.5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aeroshell Fluid 602 y otros

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aeroshell Fluid 602 y otros.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Calidad / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Preco / Weging: 1.5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4270017064402
Perceel nr.: 2
Benaming:

Mil-C-6529 C tipo I y otros

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Brugarolas, S. A.
A08068306
Rubí
Spanje
NUTS-code: ES511
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 515.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 487.18 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, planta 8
Madrid
28020
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018