Servicii - 112699-2017

25/03/2017    S60    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Atribuire directă 

România-Deva: Servicii de transport rutier public

2017/S 060-112699

Anunţ de informare prealabilă privind un contract de servicii publice

Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

<regulation_20071370> (en_US)

Secțiunea I: Autoritatea competentă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Deva
Piata Unirii nr. 4
Punct(e) de contact: Municipiul Deva – Serviciul Unitatea Municipala Pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice
În atenția: Mihai Gheorghe
330152 Deva
România
Telefon: +40 723521082
E-mail: ciprian.rachita@primariadeva.ro
Fax: +40 254226176

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariadeva.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorităţii competente
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Altele: administratie publica
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorităţi competente
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului:
Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in municipiul Deva si localitatile componente prin atribuire directa.
II.1.2)Tipul contractului, domeniul (domeniile) acoperit(e) de serviciul public de transport
Categoria de servicii nr T-05: Servicii de transport cu autobuzul (urban/regional)
Domenii acoperite de serviciile publice de transportLocul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Transport public local de calatori.

Cod NUTS RO423

II.1.3)Descrierea succintă a contractului
Transportul public local de calataori pe raza municipiului Deva si a localitatilor componente prin curse regulate.
II.1.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

60112000

II.1.5)Informații privind subcontractarea
Este prevăzută subcontractarea: nu
II.2)Cantitatea şi/sau valoarea serviciilor:
Operatorul va efectua curse regulate de calatori pe raza municipiului Deva si a localitatilor componente.
II.3)Data de începere şi durata prevăzute ale contractului sau termenul de finalizare
Începere: 2.4.2018
Durata în luni: 120 (de la data atribuirii contractului)
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Parametri de cost pentru plata compensaţiilor:
III.1.2)Informaţii privind drepturile exclusive:
Drepturile exclusive sunt acordate: da
Exclusivitate transport public local de calatori prin curse regulate pe raza municipiului Deva pe traseele atribuite
III.1.3)Alocarea veniturilor încasate din vânzarea de bilete:
III.1.4)Standarde sociale:
III.1.5)Obligaţii de serviciu public:
III.1.6)Alte condiții speciale:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Capacitatea economică şi financiară
III.2.2)Cerinţe tehnice
III.3)Obiective de calitate pentru contractele de servicii

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
unui operator intern [articolul 5 alineatul (2) din 1370/2007]
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Număr de referință al dosarului:
IV.3.2)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
IV.3.3)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
IV.3.4)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
IV.3.5)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.6)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații suplimentare:
VI.2)Căi de atac
VI.2.1)Organismul competent pentru căile de atac
VI.2.2)Utilizarea căilor de atac
VI.2.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.3)Notificarea atribuirii:
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
22.3.2017