Leveringen - 112716-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

België-Brugge: Analgetica/pijnstillers

2018/S 051-112716

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10
Brugge
8000
België
Contactpersoon: Mevrouw Valerie De Laet
Telefoon: +32 50459761
E-mail: Valerie.Delaet@azsintjan.be
Fax: +32 50452509
NUTS-code: BE251

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.azsintjan.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor aankoop van Paracetamol IV

Referentienummer: APO-2017/07
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33661200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.1.1.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 342 160.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paracetamol 100 ML - 1 Gram

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:

AZ Sint Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint Jan Brugge - Dienst apotheek, Ruddershove 10 te 8000 Brugge / AZ Sint Jan Brugge-Oostende AV - Campus Henri Serruys Ooste...(zie opdrachtdocumenten).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Verpakking / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Checklist bij switchen / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Overvolume / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Steriele aanprikpoort? / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Leverbetrouwbaarheid / Weging: 8
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paracetamol 50 ML - 500 MG

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:

AZ Sint Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint Jan Brugge - Dienst apotheek, Ruddershove 10 te 8000 Brugge / AZ Sint Jan Brugge-Oostende AV - Campus Henri Serruys Ooste...(zie opdrachtdocumenten).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Verpakking / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Checklist bij switchen / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Overvolume / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Steriele aanprikpoort? / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Leverbetrouwbaarheid / Weging: 8
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 228-474662
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: APO-2017/07
Perceel nr.: 1
Benaming:

Paracetamol 100 ML - 1 Gram

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fresenius Kabi
Brandekensweg 9
Schelle
2627
België
Telefoon: +32 38807300
E-mail: contracts.be@fresenius-kabi.com
Fax: +32 38807303
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 327 360.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: APO-2017/07
Perceel nr.: 2
Benaming:

Paracetamol 50 ML - 500 MG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fresenius Kabi
Brandekensweg 9
Schelle
2627
België
Telefoon: +32 38807300
E-mail: contracts.be@fresenius-kabi.com
Fax: +32 38807303
NUTS-code: BE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van state
nvt
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2018