Leveringen - 112774-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Infuuspompen

2018/S 051-112774

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
Gdańsk
80-952
Polen
Contactpersoon: Paweł Faczyński
Telefoon: +48 583492238
E-mail: pfaczynski@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
NUTS-code: PL634

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uck.gda.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa pomp insulinowych ddla UCK.

Referentienummer: 16/PN/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33194110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp insulinowych o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 4a oraz 4b do SIWZ, zwanych dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego.

2.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:

Część 1 - Pompa insulinowa z ciągłym monitorowaniem glikemii (165 szt.).

O parametrach technicznych określonych w załączniku 4a do SIWZ,

Część 2 - Pompa insulinowa ze zdalnym monitorowaniem i sterowaniem (75 szt.).

O parametrach technicznych określonych w załączniku 4b do SIWZ,

3.Wymieniony wyżej sprzęt musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załącznikach nr 4a, 4b do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych odpowiednio w załącznikach nr 4a lub 4b do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4.Sprzęt wymieniony w pkt. 2 zostanie dostarczony wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Pozostałe wymagania określone w ust III SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 070 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pompy insulionowe z ciągłym monitorowaniem glikemii

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp insulinowych o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 4a do SIWZ, zwanych dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego.

2.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:

Część 1 - Pompa insulinowa z ciągłym monitorowaniem glikemii (165 szt.).

O parametrach technicznych określonych w załączniku 4a do SIWZ,

3.Wymieniony wyżej sprzęt musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załącznikach nr 4a, 4bdo SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych odpowiednio w załączniku 4a do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4.Sprzęt wymieniony w pkt. 2 zostanie dostarczony wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5.Dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt. 2 następować będzie sukcesywnie, w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego, w miejsce wskazane przez zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7, na koszt wykonawcy.

6.Wykonawca przeszkoli pracowników zamawiającego z zakresu podstaw eksploatacji sprzętu w terminie 30 dni od daty pierwszej dostawy.

7.O dokładnym terminie szkoleń wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

8.Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny,o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

9.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 1.1.2018 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pompy insulionowe z e zdalnym monitorowaniem i sterowaniem

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp insulinowych o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 4b do SIWZ, zwanych dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego.

2.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:

Część 2 - Pompa insulinowa ze zdalnym monitorowaniem i sterowaniem (75 sztuk).

O parametrach technicznych określonych w załączniku 4a do SIWZ,

3.Wymieniony wyżej sprzęt musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załącznikach nr 4a, 4b do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych odpowiednio w załączniku 4a do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4.Sprzęt wymieniony w pkt. 2 zostanie dostarczony wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5.Dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt. 2 następować będzie sukcesywnie, w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego, w miejsce wskazane przez zamawiającego w Gdańsku, przyul. Dębinki 7, na koszt wykonawcy.

6.Wykonawca przeszkoli pracowników zamawiającego z zakresu podstaw eksploatacji sprzętu w terminie 30 dni od daty pierwszej dostawy.

7.O dokładnym terminie szkoleń wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie zamawiającego zwyprzedzeniem 5 dni roboczych.

8.Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny,o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

9.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10.Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 1.1.2018 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Do Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii trafiają niemal codziennie dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 wymagające leczenia przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Szczególnie dzieci poniżej 6 roku życia wymagają zastosowania tej metody leczenia, gdyż nie są w stanie jeszcze współpracować z rodzicami i personelem medycznym, określić objawy hiper – i hipoglikemii. Ponadto narażone są na bardzo częste iniekcje podaży insuliny przy pomocy penów w ciągu doby. Zastosowanie szczególnie w tej grupie chorych, a także u dzieci starszych pozwala na prewencję hipoglikemii oraz znaczne zwiększenie jakości życia dziecka i ich rodziców. Ze względu na konieczność pilnego zakupu pomp, biorąc pod uwagę powyższą argumentację, zasadnym jest zastosowanie art 43 ust 2b pkt 2 ustawy Pzp jako podstawy prawnej do skrócenia terminu składania ofert.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 020-041928
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pompa insulinowa z ciągłym monitorowaniem glikemii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medtronic Poland Sp. z o.o.
Polna 11
Warszawa
00-633
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 908 820.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pompa insulinowa ze zdalnym monitorowaniem i sterowaniem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.
Wybrzeże Gdyńskie 6B
Warszawa
01-531
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 286 740.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawyz dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018