Leveringen - 112776-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Zweden-Gotenburg: Teleprinters

2018/S 051-112776

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Got Event AB
556015-9823
Box 349
Göteborg
401 25
Zweden
Contactpersoon: Daniel Nilsson
E-mail: daniel.nilsson@gotevent.se
NUTS-code: SE232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gotevent.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LED-skärmar till Gamla Ullevi och Bravida Arena

Referentienummer: 0281/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32552200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Got Event AB infordrar härmed anbud på nya LED-skärmar till Gamla Ullevi och Bravida Arena.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300
30231310
32323100
35261000
51000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Got Event AB infordrar härmed anbud på nya LED-skärmar till Gamla Ullevi och Bravida Arena.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Motivering för avbrytande.

I enlighet med Förvaltningsrättens dom.

Visma annons: https://opic.com/id/afyuuztgrq.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Göteborg
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018